วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

มรภ.สงขลา จัดอบรม “มหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทยไม่โกง”

กองพัฒนานักศึกษามรภ.สงขลา จัดอบรม “มหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทยไม่โกง” เชิญวิทยากรสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำ จ.สงขลา ให้ความรู้ผลที่เกิดจากการทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกง พร้อมจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความดี 5 ประการ

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บัณฑิตไทยไม่โกง “มหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทยไม่โกง” ณ ห้องประชุมภูมิพัฒนา อาคารกองพัฒนานักศึกษา เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์จิรภา คงเขียว รองอธิการบดี มรภ.สงขลา เป็นประธานโครงการ และได้รับการสนับสนุนทีมวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดสงขลา นำโดย นายปุริมปรัชญ์ จันทร์หอม หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดสงขลา บรรยายเรื่อง ผลที่เกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกง นอกจากนั้น มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ความดี 5 ประการ  โดยมีนักศึกษา มรภ.สงขลา เข้าโครงการกว่า 100 คน