วันพุธ, 12 มิถุนายน 2567

มรภ.สงขลา จัดอบรมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปลูกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม

มรภ.สงขลา จัดอบรมโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) เทียบเชิญวิทยากรลากรถ่ายทอดความรู้ พร้อมฝึกปฏิบัติ 6 หลักสูตรด้านสิ่งแวดล้อม

ผศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) กล่าวระหว่างเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำนักงานสีเขียว (Green Office)

อาคารเรียนรวมและอำนวยการ อาคาร 48 โดยมี อาจารย์พิเชษฐ์ จันทวี รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการบริหารและพัฒนาหน่วยงาน เข้าร่วมฝึกอบรมเมื่อไม่นานมานี้ว่า โครงการสำนักงานสีเขียวหรือ Green Office จัดขึ้นโดยคณะทำงานโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำอาคารเรียนรวมและอำนวยการ อาคาร 48 หมวดที่ 2 การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้ความเข้าใจและสามารถฝึกปฏิบัติการในหลักสูตรต่างๆ ตามโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ตลอดจนสร้างความเข้าใจและส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในสำนักงาน ลดการใช้พลังงาน และดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

นอกจากนั้น ยังเป็นการปลูกจิตสำนึกและตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและประหยัด โดยบุคลากรเกิดการมีส่วนร่วมในการลดการใช้พลังงาน เพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดภาระค่าใช้จ่ายในการใช้พลังงานของมหาวิทยาลัย ทางคณะทำงานฯ จึงมีแนวคิดที่จะจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงาน รวมถึงการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ในที่ทำงานอย่างรู้คุณค่า และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สาเหตุที่ต้องดำเนินโครงการสำนักงานสีเขียว 1. เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ทั้งพลังงานไฟฟ้า พลังงานน้ำมัน อย่างสูญเปล่าสิ้นเปลือง รวมถึงช่วยลดการเกิดก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการทำกิจกรรมต่างๆ ภายในสำนักงาน 2. เพื่อลดค่าใช้จ่าย เมื่อเราสามารถประหยัดพลังงานได้ ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานต่างๆ ก็จะลดลง รวมถึงลดปริมาณการใช้กระดาษภายในสำนักงาน ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้อีกทางหนึ่ง และ 3. เพื่อสร้างจิตสำนึกความเข้าใจ ปลูกจิตสำนึก และสร้างความตระหนักในการใช้ทรัพยากร การควบคุมปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมถึงแก้ปัญหาการจัดการทรัพยากรต่างๆ อันเป็นแนวทางที่จะช่วยให้รู้จักการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างยั่งยืน ทั้งในชีวิตประจำวันและการใช้ทรัพยากรภายใน มรภ.สงขลา ได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้น ยังเป็นการสร้างความตระหนักในการดูแลป้องกันชีวิตตนเองและทรัพย์สินของทางราชการ กรณีเกิดเหตุไม่คาดฝันอย่างเพลิงไหม้ เป็นต้น

จากความสำคัญดังกล่าว คณะทำงานโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) จึงจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมใน 6 หลักสูตร ได้แก่ 1. ความรู้เบื้องต้นสำนักงานสีเขียว 2. การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน 3. การลดและคัดแยกขยะ 4. การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 5. ก๊าซเรือนกระจกและการลดการปลดปล่อย และ 6. การฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้น ซ้อมอพยพหนีไฟ

               ทั้งนี้ การดำเนินงานตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำนักงานสีเขียว (Green Office) อาคารเรียนรวมและอำนวยการ อาคาร 48 จะช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ทั้งยังตอบสนองต่อนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียวของ มรภ.สงขลา ได้อีกทางหนึ่งด้วย