วันเสาร์, 15 มิถุนายน 2567

มรภ.สงขลา จัดมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “Science and Tech Festival” หนุนนักศึกษาโชว์ทักษะทางวิชาชีพ

มรภ.สงขลา จัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “Science and Tech Festival” โชว์ผลงาน 1 หลักสูตร 1 ผลิตภัณฑ์ สนับสนุนนักศึกษาแสดงทักษะทางวิชาชีพ มุ่งส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  

รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “Science and Tech Festival” จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.สงขลา เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ณ อาคาร 73 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.สงขลาโดยมี ผศ.ขวัญกมล ขุนพิทักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์อดิศักดิ์ เด็นเพ็ชรหน๋อง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษาของทางคณะฯ ร่วมต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน ภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การจัดนิทรรศการ 1 หลักสูตร 1 ผลิตภัณฑ์ ตลาด โอ้ ป๊อบ OPOP Market การแข่งขันทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ Science Quiz Show แข่งขันทำอาหารท้องถิ่น Science Chef Show และ การแข่งขันด้านภาษาอังกฤษ Science Singing Contest

การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติทั้ง 5 ประการแก่นักศึกษา และครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาอย่างน้อยสะท้อนผลลัพธ์ผู้เรียน ส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาในด้านทักษะทางวิชาชีพเพิ่มขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ความรู้ศาสตร์ต่าง ๆ ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนเสริมสร้างทักษะภาษาต่างประเทศ และส่งเสริมศักยภาพทางภาษาต่างประเทศแก่นักศึกษา ส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มีส่วนร่วมในกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมแข่งขันทำอาหารและขนมไทย

ทั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ทำหน้าที่ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้กับนักศึกษาอย่างเหมาะสมและครบถ้วน เพื่อพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ผ่านการจัดกิจกรรมร่วมกันทั้งของหลักสูตรในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งหมด 16 หลักสูตร ดังนี้ หลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม วท.บ. สาขาคณิตศาสตร์ วท.บ.สาขาชีววิทยา วท.บ.สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ วท.บ.สาขาเคมี วท.บ.สาขาวิทยาศาสตร์เชิงประยุกต์อุตสาหกรรม วท.บ. สาขาคหกรรมศาสตร์ วท.บ.สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  วท.บ.สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา ส.บ.สาขาสาธารณสุขชุมชน ค.บ.สาขาวิชาฟิกส์ ค.บ.สาขาวิชาเคมี ค.บ.สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา ทล.บ.สาขานวัตกรรมการเกษตรเพื่อความยั่งยืน และ ส.ม.สาขาสาธารณสุขชุมชน