วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

มรภ.สงขลา จัดนิทรรศการศิลปกรรมสัญจร ครั้งที่ 36 โชว์ผลงานร่วมสมัยศิลปินรุ่นเยาว์ จนถึง 21 ส.ค.นี้

มรภ.สงขลา และ คณะศิลปกรรมฯ เชิญชมนิทรรศการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ (การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 36 ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้-21 ส.ค.63 พร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือร่วมกับสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนด้านศิลปะ

                อาจารย์พงศกร จงรักษ์ ประธานสาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดนิทรรศการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ (การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 36) ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-16.30 น. วันจันทร์-ศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ ณ หอศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ (อาคาร 71) มรภ.สงขลา เพื่อเผยแพร่ผลงานด้านศิลปกรรมของศิลปินรุ่นเยาว์ออกสู่สู่สาธารณชน และพัฒนาแหล่งเรียนรู้หอศิลป์ของทางคณะฯ ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง อีกทั้งเพื่อให้นักศึกษาได้รับสุนทรียภาพจากผลงานศิลปกรรม และเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของศิลปะร่วมสมัยผ่านผลงานทัศนศิลป์ ขณะเดียวกันผู้เข้าร่วมโครงการได้แนวคิดและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม เกิดความร่วมมือและเครือข่ายของสถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนด้านศิลปะ

                อาจารย์พงศกร กล่าวว่า หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา ได้ลงนามความร่วมมือในการจัดการแสดงนิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน สำหรับในนิทรรศการ “การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 36” ได้นำผลงานที่ได้รับรางวัล และผลงานที่ได้รับการคัดเลือกร่วมแสดงจากการคัดเลือกของผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งศิลปินแห่งชาติ ศิลปิน และอาจารย์ในสาขาทัศนศิลป์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศไทย มาตัดสินผลงาน และจัดนิทรรศการสัญจรแสดงทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประกอบกับทางคณะฯ มีการเรียนการสอนในรายวิชามนุษย์กับความงาม ซึ่งเป็นรายวิชาในหมวดการศึกษาทั่วไป ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกคณะในมหาวิทยาลัยได้ลงทะเบียนเรียน

                “คณะศิลปกรรมศาสตร์มีพันธกิจด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ มรภ.สงขลา เรื่องการส่งเสริม ทำนุและการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม เป้าประสงค์มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายในการดำเนินกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งทางคณะฯ เล็งเห็นว่าโครงการนี้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนและการทำนุศิลปะและวัฒนธรรม และเป็นประโยชน์ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านศิลปะ ทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัยชั้นนำทางด้านศิลปกรรมในระดับอุดมศึกษา จึงได้จัดนิทรรศการการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติมาอย่างต่อเนื่อง” ประธานสาขาวิชาทัศนศิลป์ กล่าว