วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

มรภ.สงขลา จัดงาน “วันราชภัฏ” 14 กุมภาพันธ์ น้อมเกล้าฯ สำนึกพระมหากรุณาธิคุณ ร.9 พระราชทานนามและพระราชลัญจกรประจำพระองค์

มรภ.สงขลา จัดงานวันราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์ น้อมเกล้าฯ สำนึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.9พระราชทานนามและพระราชลัญจกรประจำพระองค์ พร้อมมอบโล่เชิดชูเกียรติคนดีศรีราชภัฏ

ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและศิษย์เก่า ประมาณ 2,500 คน ร่วมกล่าวคำถวายราชสดุดีและถวายคำสัตย์ปฏิญาณ ในพิธีถวายราชสักการะน้อมเกล้าฯ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันราชภัฏ 

ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ มรภ.สงขลา ด้วยรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้พระราชทานนาม ราชภัฏ แทนนามวิทยาลัยครู พร้อมทั้งได้พระราชทานพระราชลัญจกรประจำพระองค์ให้เป็นตราประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2535 และต่อมาได้ยกฐานะเป็น มรภ.สงขลา ตราบจนปัจจุบัน

ผศ.ดร.นิวัต กล่าวว่า ชาวราชภัฏทั้งมวลล้วนซาบซึ้งในน้ำพระทัยที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงมีต่อพสกนิกรทั่วทั้งแผ่นดิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ดังนั้น ในวันอันเป็นมงคลยิ่งที่วันราชภัฏเวียนมาบรรจบครบรอบอีกครั้งหนึ่ง มรภ.สงขลา จึงได้จัดพิธีถวายราชสดุดีเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท พระผู้ทรงคุณอันประเสริฐหาที่สุดมิได้ แม้เมื่อเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้ว และขอพระราชทานพระราชวโรกาสนำกล่าวถวายคำสัตย์ปฏิญาณ จักประกอบคุณงามความดีสมกับที่ทรงพระเมตตาให้เป็นราชภัฏคือคนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน

ด้าน อาจารย์จิรภา คงเขียว รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนานักศึกษาและคุณลักษณะบัณฑิต มรภ.สงขลา กล่าวว่า กิจกรรมวันราชภัฏเริ่มต้นด้วยพิธีตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ 9 รูป อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน ต่อด้วยพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ “คนดีศรีราชภัฏ” ประเภทอาจารย์ ได้แก่ ผศ.ดร.ไชยวุธ โกศล ประเภทบุคลากรสายสนับสนุน ได้แก่ นายธนภัทร เจิมขวัญ ประเภทศิษย์เก่า ได้แก่ นายณรงค์ ขุ้มทอง และ ผศ.นิตยา ธัญญพาณิชย์ ประเภทนักศึกษา ได้แก่ นางสาวจิตติมา หวายเครือ นางสาวรวิภา คงไข่ นายเนติศักดิ์ คงแก้ว นายอัครวิชญ์ ขวัญปลอด และ นายปกรณ์ ทองร่วมแก้ว ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย ได้แก่ นายรังษี รัตนปราการ

อาจารย์จิรภา กล่าวอีกว่า นอกจากนั้น ยังมีการจัดกิจกรรม “หนึ่งคนให้ สามคนรับ” มอบความรักต่อเพื่อนมนุษย์ ระหว่างวันที่ 12-14 ก.พ. 2563 โดยกองพัฒนานักศึกษาร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ที่ 12 สงขลา จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เนื่องในวันราชภัฏ ณ ลานกิจกรรม อาคารกองพัฒนานักศึกษา โดยมีผู้ร่วมบริจาคโลหิตรวมทั้งสิ้น 657 คน ได้รับโลหิต 568 ยูนิต และกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด ซึ่ง มรภ.สงขลา มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ได้สร้างอัตลักษณ์ของนักศึกษาให้เป็นคนดี มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ โดยน้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ ส่งเสริมการทำกิจกรรมเสริมสร้างหลักสูตร และส่งเสริมการทำกิจกรรมจิตอาสาสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเน้นให้มหาวิทยาลัยราชภัฏมุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นตน

“จาก พ.ศ. 2462 ตราบปัจจุบันนับเวลาครบรอบ 1 ศตวรรษ มหาวิทยาลัยได้ทำหน้าที่คนของพระราชาข้าของแผ่นดิน ออกไปทำหน้าที่พัฒนาตนและชนบท ธำรงเกียรติภูมิเป็นที่ประจักษ์ มีนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรได้รับรางวัลยกย่องเกียรติคุณมากมาย 100 ปี มรภ.สงขลา 100 ปีแห่งการพัฒนาคนและสังคมชนบท ยกระดับสู่การพัฒนาเทคโนโลยีและพัฒนานักศึกษาสู่ระดับสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 100 ปีที่ผ่านมาเราจะเร่งรุดพัฒนายกระดับคุณภาพของประชา โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นธงชัย สืบไป” รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนานักศึกษาและคุณลักษณะบัณฑิต มรภ.สงขลา กล่าว