วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

มรภ.สงขลา จัดงานปฐมนิเทศ และแถลงข่าวสื่อมวลชน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มุ่งหวังให้ประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษามีงานทำในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

วันที่ 1 ก.พ. 64 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา ศิริโชติ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เปิดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ให้กับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย บัณฑิตจบใหม่ 50 อัตรา นักศึกษา 25 อัตรา และประชาชนทั่วไป 25 อัตรา ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานชี้แจงการผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา ศิริโชติ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กล่าวว่า จากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 เห็นชอบให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โดยมีมหาวิทยาลัยในพื้นที่เป็นหน่วยบูรณาการโครงการ (System Integrator) และจ้างนักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ และประชาชนทั่วไป ร่วมพัฒนาพื้นที่ ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่มีความครอบคลุมในประเด็นต่าง ๆ ตามปัญหาและความต้องการของชุมชน นั้น โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานโครงการดังกล่าว จำนวน 5 พื้นที่ ประกอบด้วย 1 ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา, ตำบลท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา, ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา, ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา, ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการภายใต้โครงการดังกล่าวเสร็จสิ้นและรายงานตัวปฐมนิเทศเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้เข้าร่วมโครงการและประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการสู่สาธารณะชน

โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานชี้แจงการผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา ศิริโชติ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กล่าวว่า จากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 เห็นชอบให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โดยมีมหาวิทยาลัยในพื้นที่เป็นหน่วยบูรณาการโครงการ (System Integrator) และจ้างนักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ และประชาชนทั่วไป ร่วมพัฒนาพื้นที่ ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่มีความครอบคลุมในประเด็นต่าง ๆ ตามปัญหาและความต้องการของชุมชน นั้น

โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานโครงการดังกล่าว จำนวน 5 พื้นที่ ประกอบด้วย 1 ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา, ตำบลท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา, ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา, ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา, ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการภายใต้โครงการดังกล่าวเสร็จสิ้นและรายงานตัวปฐมนิเทศเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้เข้าร่วมโครงการและประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการสู่สาธารณะชน