วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

มรภ.สงขลา จัดกิจกรรมเฟ้นหานักศึกษาต้นแบบ “เพชรครุศาสตร์”

มรภ.สงขลา จัดกิจกรรมเฟ้นหานักศึกษาต้นแบบ “เพชรครุศาสตร์” ปี 2563 ส่งเสริมคนรุ่นใหม่แสดงศักยภาพอย่างสร้างสรรค์ เรียนรู้การทำงานเป็นทีม ตระหนักคุณค่าและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
                

เพชรครุศาสตร์” ประจำปี 2563 วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงศักยภาพของตนเองผ่านกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ เกิดทักษะการเรียนรู้จากการทำงานเป็นทีม ตระหนักถึงคุณค่าและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เนื่องจากปัจจุบันการใช้ชีวิตประจำวันในมหาวิทยาลัย จำเป็นต้องมีการทำงานร่วมกับผู้อื่น ทั้งทำงานเป็นทีมและมีการคิดงานอย่างสร้างสรรค์ ต้องแสดงศักยภาพของตน และตระหนักถึงคุณค่าอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ดร.มนตรี กล่าวว่า ด้วยเหตุนี้ สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา ปีการศึกษา 2563 จึงได้จัดโครงการจัดงานเฟ้นหานักศึกษาต้นแบบ “เพชรครุศาสตร์” ประจำปี 2563 ณ อาคาร 68 คณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา ภายในงานมีการทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัย และการแสดงความสามารถพิเศษของ ตัวแทนนักศึกษาต้นแบบ โดยมีนักศึกษาใหม่ของคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมงานในครั้งนี้จำนวน 335 คน