วันเสาร์, 15 มิถุนายน 2567

มรภ.สงขลา คว้า 8 รางวัลเวทีประชุมวิชาการฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์

อาจารย์-นักศึกษา มรภ.สงขลา แทคทีมร่วมงานประชุมวิชาการฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ สุดปลื้มคว้า 5 รางวัลนำเสนอผลงานวิจัย และ 3 รางวัลในงาน Night Party PGSRU 2023

อาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ และสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เข้าร่วมงานประชุมวิชาการฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไปสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 22 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ระหว่างวันที่ 17-20 กุมภาพันธ์ 2566 ผลปรากฏว่าได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้ รางวัลนำเสนองานวิจัยระดับดีเยี่ยม ภาคบรรยาย เรื่อง การใช้แพลงก์ตอนพืชชนิดเด่นบ่งชี้คุณภาพน้ำบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลสมิหลาจังหวัดสงขลา โดย สุภาวิดา นวลชุม ฤทัยรัตน์ เส้งโสด รชตพรรณ ศรชนะ ภาวินี คณะทอง อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.สายใจ วัฒนเสน และ อาจารย์สุธินี หีมยิ รางวัลนำเสนองานวิจัยระดับดีเยี่ยม ภาคโปสเตอร์ เรื่อง การศึกษาคุณภาพน้ำดื่มจากจุดบริการน้ำดื่มภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดย อนาวิล หะมิสะ กัญญพัชร สินน้อย ปริยานุช วิเชียรรัตน์ อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ระเบียบ สุวรรณเพ็ชร์ และ ดร.สายใจ วัฒนเสน

รางวัลนำเสนองานวิจัยระดับดี ภาคบรรยาย เรื่อง ศึกษาสมบัติความเป็นเชื้อเพลิงของถ่านอัดแท่งไม้เสม็ด โดย ปพิชญา ทวีรัตน์ พรกนก ชิดโพธิ์ ไดน่า นฤนาทนามกร ตวงพร อุบลสุวรรณ อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.นวรัตน์ สีตะพงษ์ และ ผศ.ศราวุฒิ ชูโลก รางวัลนำเสนองานวิจัยระดับดี ภาคโปสเตอร์ เรื่อง การศึกษาปริมาณน้ำฝนและเปรียบเทียบปรากฏการณ์เอลนีโญ-ลานีญา ในพื้นที่อำเภอเมืองสงขลา และอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา โดย สุรัยดา มือแย พรชิตา แสงสุวรรณ ลักษณ์สุดา เจ๊ะหมวก ซาวีย๊ะห์ ยีกะจิ อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.พะเยาว์ ยงศิริวิทย์ รางวัลนำเสนองานวิจัยระดับชมเชย ภาคโปสเตอร์ เรื่อง ศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของกระดาษจากเสม็ดขาว ชานอ้อย และยูคาลิปตัส โดย ญาณวิทย์ เพ็ชรสวัสดิ์ อนุชา หลีมานัน ณัฏฐานันต์ นวลจันทร์ กนกทิพย์ ทับออย อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.นวรัตน์ สีตะพงษ์ และ ผศ.ศราวุฒิ ชูโลก  

รางวัลชนะเลิศการประกวด Mr.PGSRU 2023 นายณัฏฐานันต์ นวลจันทร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด Miss PGSRU 2023 นางสาวกชกร ถีระวงศ์ และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแสดง Fall in love Thailand ภายใต้หัวข้อ New Normal วิถีใหม่ บนโลกใบเดิม