วันพุธ, 12 มิถุนายน 2567

มท.2 ชมการสาธิตการฝึกระดมทรัพยากร 3 สถานี และปล่อยขบวนทรัพยากรกู้ภัย จำลองสถานการณ์หากเกิดอุทกภัย ภัยระดับ 3 โดยจัดตั้งกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (ส่วนหน้า) จังหวัดสงขลา

30 ส.ค. 2020
847

มท.2 ชมการสาธิตการฝึกระดมทรัพยากร 3 สถานี และปล่อยขบวนทรัพยากรกู้ภัย จำลองสถานการณ์หากเกิดอุทกภัย ภัยระดับ 3 โดยจัดตั้งกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (ส่วนหน้า) จังหวัดสงขลา
วันนี้ (30 ส.ค.63) นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดกิจกรรม การเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยและ ชมการสาธิตการฝึกระดมทรัพยากรกู้ภัย จาก 3 สถานี โดย เจ้าหน้าที่ ศูนย์ ปภ.เขต 12 สงขลา เครือข่ายอาสาสมัคร มูลนิธิ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ร่วมฝึกแลกเปลี่ยน องค์ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรและเครื่องจักรกรสาธารณภัย พร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัย ในปี 2563 โดยมี นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษรัฐบาล นายสมหวัง เรืองเพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายวิทยา จันทน์เสนะ ผู้ตรวจราชการกรม ปภ. และผู้แทนหน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและปล่อยขบวนทรัพยากรกู้ภัย ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


นายมาหะมะพีสกรี วาแม ผอ.ศูนย์ ปภ.เขต 12 สงขลา เปิดเผยว่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มอบหมายให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณเขต ทั้ง18 ศูนย์เขต เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน พร้อมทั้งทดสอบการปฏิบัติงาน และประเมินความพร้อมของบุลากร เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ การปฎิบัติงานของหน่วยงาน เครือข่ายทุกภาคส่วน ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานร่วมกัน ภายใต้โครงการ การจัดตั้งกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แห่งชาติ (ส่วนหน้า) หรือ บกปภ.ช. (ส่วนหน้า) ประเภทอุทกภัย ภัยระดับ 3 รูปแบบการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (Table Top Excercise : TTX) โดยการบรรยาย และฝึกปฏิบัติ บกปภ.ช.(ส่วนหน้า) / การปฏิบัติงานของ บกปภ.ช. (ส่วนหน้า) /การเชื่อมโยง บกปภ.ช. (ส่วนหน้า) กับ บกปภ.ช ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด/อำเภอ และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง/การถอนกำลัง และยกเลิก บกปภ.ช.(ส่วนหน้า) โดยการบรรยายให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติ โดยเจ้าหน้าที่จาก กรม ปภ. ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ ปภ. เขต 12 สงขลา และเจ้าหน้าที่ สนง.ปภ.จังหวัด 5 จังหวัด รวมทั้งหน่วยงานที่สนับสนุนการทำงาน บกปภ.ช. (ส่วนหน้า) เมื่อวันที่ 18 สิงหาคมที่ผ่านมา


สำหรับกิจกรรมในวันนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกรสาธารณภัยแบบบูรณาการ ชมการสาธิตการฝึกระดมทรัพยากรจาก 3 สถานี ประกอบด้วย การต่อสายเครื่องสูบส่งน้ำระยะไกล การต่อสะพานแบรี่ และการประกอบติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 14 นิ้ว และปล่อยขบวนทรัพยากรกู้ภัยของศูนย์ ปภ.เขต 12 สงขลา และหน่วยงานภาคีเครือข่าย อาทิ มทบ.42 กองพลพัฒนาที่ 4 กองบิน 56 ทัพเรือภาคที่ 2 เทศบาลเมืองควนลัง สำนักงานชลประทานที่ 16 สงขลา การประปาส่วนภูมิภาค เขต 5 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 และสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา)…..


จันจิรา บัวน้อย/ข่าว
30 ส.ค.63 ศูนย์ ปภ.เขต 12 สงขลา