วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

พล.อ.มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ประชุมร่วมกับ พล.ต.อาคม พงศ์พรหม หัวหน้าคณะทำงานด้านเศรษฐกิจ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์การเกษตรในพื้นที่ จชต.

วันที่ 3 มิ.ย.63 เวลา 13.30น . พล.อ.มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มงาน เสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือกับภาคประชาสังคมและนานาชาติ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านเศรษฐกิจ ในการบูรณาการกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อการขับเคลื่อนโครงการต่างๆ ประจำปี ๒๕๖๓ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย พล.ต.อาคม พงศ์พรหม หน.คณะทำงานด้านเศรษฐกิจ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. คณะทำงานฯ จำนวน ๗ ท่าน และ ฝ่ายกฎหมายสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมประชุมฯ สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

1) การส่งเสริมการปลูกกาแฟพันธุ์อะราบิก้า ของ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ในพื้นที่ อ.บันนังสตา อ.ธารโต อ.เบตง จ.ยะลา และ อ.นาทวี จ.สงขลา รวมทั้งพื้นที่อื่นๆ ใน จ.นราธิวาส ที่มีลักษณะภูมิประเทศและสภาพอากาศใกล้เคียงกับ ๓ อำเภอเป้าหมายของ จ.ยะลา
2) โครงการเกษตรผสมผสานที่ดำเนินการตั้งแต่ปี 2562 – ปัจจุบัน จำนวน 8 พื้นที่ โดยรับการสนับสนุนงบประมาณและเครื่องจักรกลจาก กอ.รมน.ภาค 4 สน. เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในสถานการณ์โควิค – 19 ผลการดำเนินการอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ

3) โครงการเลี้ยงผึ้งและชันโรง ในพื้นที่ 3 จชต. และ 4 อำเภอของ จ.สงขลา จำนวน 15 พื้นที่ สมาชิก จำนวน 675 คน มีจำนวนกล่อง 1,375 กล่อง
4) การช่วยเหลือเกษตรกรในการกระจายผลไม้ 4 ชนิด ได้แก่ ทุเรียน, มังคุด, เงาะ และลองกอง โดยจากการประเมินสถานการณ์ในปี 63 ผลผลิตทุเรียนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่ผลไม้อีก 3 ชนิดที่เหลือ(มังคุด เงาะ และลองกอง) มีแนวโน้มลดลงหากเปรียบเทียบกับผลผลิตในปี 62