วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

พล.อ.มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานการประชุมการพัฒนาและแก้ไขปัญหาบ้านปิยะมิตร

เมื่อ 30 มิ.ย.63 เวลา 1330 น. พล.อ.มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มภารกิจ
งานเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือกับภาคประชาสังคมและนานาชาติ/ที่ปรึกษา กอ.รมน.ภาค 4 สน. เป็นประธานการประชุมการพัฒนาและแก้ไขปัญหาบ้านปิยะมิตร 1 – 5 ณ ห้องประชุม 1 กอ.รมน.ภาค 4 สน. ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย พล.ต.อาคม พงศ์พรหม รอง มทน.4/ที่ปรึกษา ศปพร., ฉก.ยะลา, ฉก.สงขลา, กอ.รมน.จังหวัดยะลา, กอ.รมน.จังหวัดสงขลา, ศปก.อ.เบตง, ศปก.อ.นาทวี, ทสจ.ยะลา, ทสจ.สงขลา, สำนักจัดการป่าไม้ที่ 13, สง.อนุรักษ์ป่าไม้ที่ 6 (สงขลา), ฝอ.กอ.รมน.ภาค 4 สน. และผู้นำหมู่บ้านปิยะมิตร 1 – 5 ประเด็นสำคัญในการประชุม/หารือ ดังนี้

1) การขอขยายเวลา เพื่อขอใช้พื้นที่ทำประโยชน์หมู่บ้านปิยะมิตร 1 – 5 ต่อไปอีก จำนวน 30 ปี
2) การขอแยกหมู่บ้าน บ้านปิยะมิตร 1 และ 2 จัดตั้งเป็นหมู่บ้านใหม่ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของจังหวัดยะลา
3) การขอขยายเขตการไฟฟ้าบ้านปิยะมิตร 3 ต.อัยเยอร์เวงฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการของ ทสจ.ยะลา และการไฟฟ้า อ.เบตง เรื่องการขอใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนให้ถูกต้องตามกฎหมาย
4) การปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารโรงผลิตไฟฟ้าพลังน้ำบ้านปิยะมิตร 1 – 3 โดย กอ.รมน. ดำเนินการ และเตรียมการส่งมอบให้กับชุมชนเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป
5) การดำเนินการขอใช้อินเตอร์เน็ต ให้กับหมู่บ้านปิยะมิตร 1 – 3 โดย กอ.รมน.ภาค 4 สน. ได้ดำเนินการและติดตั้งเรียบร้อยแล้ว สามารถใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดี
6) การขออนุญาตโค่นยางพาราเก่า เพื่อปลูกทดแทนหรือปลูกผลไม้อื่น ๆ ขอให้แต่ละหมู่บ้านรวบรวมจำนวนความต้องการที่จะโค่นยางพาราแล้วทำการปลูกทดแทน ส่งมายัง กอ.รมน.ภาค 4 สน. เพื่อขออนุมัติไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
7) กำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการปัญหาในข้อ 1) โดยบูรณาการงานร่วมกันและติดตามงานอย่างต่อเนื่อง ให้แล้วเสร็จภายใน ก.ย.63 นี้