วันพุธ, 12 มิถุนายน 2567

พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธาน หารือการติดตามผลการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมืออาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธาน ในการหารือการติดตามผลการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมืออาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน เพื่อหารือรายละเอียด ข้อมูลการดำเนินงาน
• การเตรียมงานพิธีฉลองรางวัลอาเซียน ด้านสิ่งแวดล้อมเมือง
ที่ยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๖๔ (ASEAN ESC Award 2021)
• ความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านอากาศ
• การดำเนินงานภายใต้แผน IMT-GT
• สผ. ชี้แจงและนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่
สีเขียวอย่างยั่งยืน และระบบฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและพื้นที่สีเขียว (Thai Green Urban: TGU) โดยมี รศ.ดร.วิชัย กาญจนสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ นางสาวทิพย์วิมล พลรักษ์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ นายชญตว์ ทองมุณี เลขานุการฯนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ นางสาวสุรีย์พร เกิดแก่นแก้ว นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ นางสาวกัญญ์ศิริ ใจมุ่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ นางสาวนฤมล สว่างมณีเจริญ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ เทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา