วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดโครงการ ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน ครั้งที่ 42

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานเปิดโครงการ ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน ครั้งที่ 42

วันที่ 7 ต.ค. 63 ที่โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานเปิดโครงการ ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน ครั้งที่ 42 โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ส่วนราชการในจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่ อสม. เข้าร่วมโครงการกว่า 500 คน

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวว่า ผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญมีหน้าที่และอำนาจในการแสวงหาข้อเท็จจริงจากคำร้องเรียนของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการปฎิบัติหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ และจากการหยิบยกเรื่องที่เห็นว่าส่งผลกระทบต่อสาธารณชนมาพิจารณาหาแนวทางแก้ เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของประชาชนที่อาจจะได้รับความเดือดร้อนเสียหายหรือไม่เป็นธรรมจากการกระทำของหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงเป็นหน่วยกลางในการเชื่อมประสานความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชนกับหน่วยงานของรัฐ โดยลงพื้นที่จัดสัมมนาผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรในครั้งนี้ เพื่อมุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจถึงหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน โดยเฉพาะผู้นำท้องถิ่นที่จะสามารถเป็นกระบอกเสียงแก่คนในพื้นที่ เพื่อใช้สิทธิที่พึงมีตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน

สำหรับกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายเรื่องหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน วิธีการใช้แอฟพลิเคชั่นของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และการเสวนาผู้ตรวจการแผ่นดินพบสื่อมวลชน ในหัวข้อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน : สื่อมวลชน กลไกเพื่อสิทธิของประชาชน

ข่าว/จิรพัฒน์ วงศ์กระจ่าง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา