วันพุธ, 12 มิถุนายน 2567

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากจากมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2564 – 2565

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2564 – 2565 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566  ณ หอเปรมดนตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา  

โดยปีนี้ สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ ประจำปีการศึกษา 2564 แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ  ได้มอบปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์รัฐประศาสนศาตร์ดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์แด่พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ และมอบปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำปีการศึกษา 2564-2565 ดังนี้

  1. ศาสตราจารย์ สมชาย  วงศ์วิเศษ

ปรัชญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน

  • นายประคอง  เตกฉัตร

นิติศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชานิติศาสตร์

  • นายอุทัย บุญดำ

ปรัชญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรอย่างยั่งยืน

  • รองศาสตราจารย์นพพร ด่านสกุล

ปรัชญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยทักษิณได้พิจารณาคัดเลือกบุคลากรตัวอย่างของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564-2565 จำนวน 10 ราย ดังนี้

บุคลากรตัวอย่างของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 5 ราย

1. ด้านการเรียนการสอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร ช่อมณี  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล

2. ด้านการวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์  ถนนแก้ว สังกัด คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ

3. ด้านการบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัทรดา  เทพประดิษฐ์  สังกัด คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ

4. ด้านการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม อาจารย์คฑาวุธ พรหมลิ สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์ 5. บุคลากรตัวอย่างสายสนับสนุน  นายศุภกร กตาธิการกุล สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล

บุคลากรตัวอย่างของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 5 ราย

1. ด้านการเรียนการสอน  รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร  สังขรักษ์ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล

2. ด้านการวิจัย  อาจารย์ ดร.พรวิชัย  เต็มบุตร สังกัด คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ

3. ด้านการบริการวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เตือนตา ร่าหมาน สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล

4. ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม นางสาวเบญจวรรณ บัวขวัญ สังกัดสถาบันส่งเสริมการบริการวิชาการ

5. บุคลากรตัวอย่างสายสนับสนุน  นายรพีภัทร สุทธินนท์ สังกัด สำนักงานวิทยาเขตพัทลุง

จากนั้น ประธานองคมนตรี ได้มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท  และปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2564-2565 จำนวน 4,573 คน

มหาวิทยาลัยทักษิณจัดอยู่ในมหาวิทยาลัยกลุ่มที่ 2 การพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (Technology and Innovation) มุ่งเน้นการสร้างผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพื้นที่ และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ นำไปสู่การช้ประโยชน์และการต่อยอดเชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างคุณค่า มูลค่า และขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน สังคมของประเทศไปสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติ  โดยดำเนินงานผ่านโครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการการเพิ่มสมรรถนะและระบบนิเวศน์สนับสนุนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยทักษิณสู่การใช้ประโยชน์และขับเคลื่อนธุรกิจนวัตกรรม อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยในการขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ โดยใช้วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในจังหวัดพัทลุง 🤝นอกจากนี้ได้มีการขับเคลื่อน “เกษตรแปลงใหญ่” และการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่น/พืชเศรษฐกิจ การปลูกดาหลา ส้มจุก และมะพร้าวน้ำหอมพันธุ์แท้ เพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ และโครงการพิเศษที่มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างดำเนินการ คือ ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ