วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

พระครูปุญญาพิศาล กตปุญโญเจ้าอาวาสวัดพะโคะ เจ้าคณะอำเภอสะทิงพระ รับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ บุคคลที่มีผลงานหรือมีคุณูปการต่อการอาชีวศึกษา ประจำปี2564 ตามโครงการวันครูครั้งที่ 10

วันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น ณ รร.วีว่า สงขลา พระครูปุญญาพิศาล กตปุญโญ เจ้าคณะอำเภอสะทิงพระ รับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ บุคคลที่มีผลงานหรือมีคุณูปการต่อการอาชีวศึกษา ประจำปี2564 ตามโครงการวันครูครั้งที่ 10 เนื่องในวันครูแห่งชาติ จาก มูลนิธิครูดีศรีสงขลา โดยมี นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผอ.สพป.สข.1 ประธานมูลนิธิครูดีศรีสงขลา เป็นประธานมอบโล่รางวัลในงานมูลนิธิครูดีศรีสงขลา

ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกและสรรหาผู้สมควรได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ “ครูดีศรีสงขลา” ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครู ภูมิปัญญาไทย และผู้ทำคุณประโยชน์แก่การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมในจังหวัดสงขลา นั้นผู้ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ “ครูดีศรีสงขลา” ประจำปี 2563 ดังนี้

1. กลุ่มสมัครเข้ารับการคัดเลือก
1.1 ประเภทผู้บริหารการศึกษา หรือผู้บริหารสถานศึกษา ได้แก่
นางณัชชา บุญสิริธนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกพยอม อำเภอคลองหอยโข่ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒
1.2 ประเภทครูหรือบุคลากรทางการศึกษา ได้แก่
1.2.1 นางวรลักษณาวลัย ยงสืบชาติ ครูโรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง อำเภอบางกล่ำ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒
1.2.2 นางสาวอุษณีย์ เสือดี ครูโรงเรียนบ้านคอลอมุดอ อำเภอสะบ้าย้อย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓
1.3 ประเภทผู้นำด้านภูมิปัญญา (Wisdom Leader)
-ไม่มีผู้ผ่านการประเมิน 1.4 ประเภทบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้แก่
พระครูปุญญาพิศาล เจ้าอาวาสวัดพะโคะ เจ้าคณะอำเภอสทิงพระ

2. กลุ่มสรรหา
2.1 ประเภทผู้บริหารการศึกษา หรือผู้บริหารสถานศึกษา ได้แก่
นายโชคชัย แก้วเพิ่มพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖
2.2 ประเภทครูหรือบุคลากรทางการศึกษา ได้แก่
2.2.1 นางผดุงศรี พสุนธราธรรม ครูโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา อำเภอเมืองสงขลา
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
2.2.2 นายสะมะแอ สาและ ครูโรงเรียนบ้านนาทวี อำเภอนาทวี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓
2.3 ประเภทผู้นำด้านภูมิปัญญา (Wisdom Leader) ได้แก่
นายวิวัฒน์ จิตนวล ครูวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กลุ่มสรรหา
ประเภทบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้แก่
พระครูอินทปัญญาทร เจ้าอาวาสวัดตำแย ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบ้านโหนด