วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานในการประชุมรายงานผลและติดตามการขับเคลื่อนหน่วยงานทางการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 พลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานในการประชุมรายงานผลและติดตามการขับเคลื่อนหน่วยงานทางการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามนโยบายพิเศษของรัฐบาล และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ในประเด็นการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในระดับจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้า พื้นที่ในค่ายสมเด็จพระสุริโยทัยตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

การเรียนการสอนในสภาวะที่ยังคงมีการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้เหมาะสมตามสภาพความปลอดภัยของพื้นที่ โดยกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนด 3 มาตรการหลักเพื่อรองรับ คือ Onsite Education (ประเมินสถานการณ์เพื่อจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียน , On-air Education (การเรียนรู้ผ่านโทรทัศน์) และ Online Education (การเรียนออนไลน์ผ่านสื่อดิจิทัลต่าง ๆ) เพื่อให้สถานศึกษาสามารถดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประชากรวัยเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีที่เรียน 100% รวมทั้งได้เรียนครบถ้วนตามหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ

ตามนโยบายของนายณัฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้มอบไว้ว่า “โรงเรียนหยุดได้ แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้” กระทรวงศึกษาธิการจึงได้มอบหมายให้ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้เชื่อมประสานกับหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และอำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่ร่วมกับผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ณ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา ในระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤษภาคม 2563 นี้

ข้อมูล : ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้