วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ร่วมประชุมการแก้ไขปัญหาแพขนานยนต์ข้ามฟากด่านชายแดนตากใบ จังหวัดนราธิวาส – ด่านเป็งกาลันกูโบร์ รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย

16 ก.พ. 2020
1301

วันที่ 12 ก.พ.63 เวลา10.00น. นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พร้อมด้วย นายอุดมไชยสาลี ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ร่วมประชุมการแก้ไขปัญหาแพขนานยนต์ข้ามฟากด่านชายแดนตากใบ จังหวัดนราธิวาส – ด่านเป็งกาลันกูโบร์ รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย โดยมี พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธาน มีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย จังหวัดนราธิวาส ตัวแทน สมช. สภาพัฒน์ฯ กรมเจ้าท่า อบจ.นราธิวาส และ ศอ.บต. ณ ห้องประชุม ศอ.บต. 

โดยที่ประชุมได้มีมติมอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เป็นผู้รับผิดชอบในการตั้งงบประมาณเพื่อการออกแบบและจัดซื้อจัดจ้างสร้าง แพขนานยนต์ ซึ่งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เข้าประชุมแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้ยืนยันว่าได้เตรียมการในเรื่องนี้ไว้แล้ว 

ทั้งในการออกแบบในวงเงิน 2,500,000บาท โดยจะนำเข้าสภา อบจ.ภายในเดือนนี้ แบบแพขนานยนต์ ขนาดความกว้าง 9.20 ม. ยาว 18.50 ม. ลึก 1.60 ม. ในการออกแบบแปลนต้องนำปัจจัยที่เกี่ยวข้องมาพิจารณา อาทิ ขนาดท่าเทียบเรือ การขึ้นลงของน้ำ ความสามารถในการขนส่ง ความปลอดภัย และอื่นๆประกอบแบบแปลนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมเจ้าท่า จึงจะดำเนินการในขั้นตอนอื่นๆได้ โดยจะนัดหารือเพื่อกำหนดกรอบการดำเนินงานอีกครั้งภายใน 15 วัน เพื่อเร่งรัดให้โครงการแพขนานยนต์แล้วเสร็จภายใน 1 ปี