วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ด้านการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เยี่ยม กศน. ปัตตานี รับฟังการขับเคลื่อนงานการศึกษา กศน. จชต. และ สี่อำเภอสงขลา (จะนะ เทพา นาทวี สะบ้าย้อย)

วันที่ 23 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา พลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ด้านการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เดินทางไปยังสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลาเพื่อรับฟังการรายงานผลการขับเคลื่อน ตามนโยบายพิเศษของรัฐบาล และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประเด็นติดตามนโยบายด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

จากผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประกอบด้วย ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และจังหวัดสงขลา ( พื้นที่ 4 อำเภอ จะนะ เทพา นาทวี สะบ้าย้อย ) ตลอดจนร่วมหารือ แนวทางในการขับเคลื่อนดำเนินงานแผนงานโครงการ/กิจกรรม ที่เป็นจุดเน้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในการนี้ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มอบหมายให้ นางภัครดา เทียนสมบัติ หัวหน้ากลุ่มติดตามและประเมินผล พร้อมด้วยบุคลากรผู้รับผิดชอบงานติดตามและประเมินผล ร่วมประชุมเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลความก้าวหน้าในการจัดการศึกษาครั้งนี้ด้วย