วันพุธ, 12 มิถุนายน 2567

ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 64

วันที่ 26 เมษายน 2565 นายเขมญาติ ยมานันตกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ พร้อมด้วยผู้บริหาร ได้ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 64 และหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส. SML) รุ่นที่ 3 ซึ่งทางคณะได้เข้ามาศึกษาดูงานและฟังการบรรยายในส่วนของความเป็นมาและข้อมูลทั่วไปโรงไฟฟ้าจะนะ, กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า รวมไปถึงการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชน โดยมีนายนพรัตน์ เดิมคลัง หัวหน้ากองเดินเครื่อง เป็นวิทยากร และทีมผู้บริหารที่ได้ช่วยตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ ณ ห้องประชุมอาคารประชาสัมพันธ์ หลังจากนั้นได้เข้าไปนั่งรถชมโรงไฟฟ้าจะนะ