วันพุธ, 19 มิถุนายน 2567

ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่”

วันที่ 13 มีนาคม 2566 (เวลา 16.30 น.) นาวาอากาศโท รณกร เฉลิมแสนยากร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่” โดยมีพนักงานและลูกจ้างท่าอากาศยานหาดใหญ่ผ่านการฝึกอบรมจำนวน 16 คน ซึ่งส่วนมาตรฐานท่าอากาศยานและอาชีวอนามัย ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (สมอ.ทหญ.) จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 ทั้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย รวมถึงมีจิตสำนึกที่ดี สามารถช่วยควบคุมและลดความเสี่ยงต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่