วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) รับมอบใบรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2553) ระดับพื้นฐาน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 15.30 น. เรืออากาศโท ธนันท์รัฐ ประเสริฐศรี ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) รับมอบใบรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2553) ระดับพื้นฐาน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยมีนายชื่น โต๊ะทรัพย์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา เป็นผู้แทนมอบ

ทั้งนี้ท่าอากาศยานหาดใหญ่ได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2553) ซึ่งได้รับการตรวจประเมินโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อเป็นบรรทัดฐานการปฏิบัติต่อแรงงานที่แสดงถึงความรับผิดชอบทางสังคมและพัฒนาสถานประกอบกิจการสู่ความเป็นสากล อันจะทำให้เกิดความน่าเชื่อถือเนื่องจากเป็นการรับรองเกณฑ์มาตรฐานจากภาครัฐ ณ ห้องประชุมใหญ่ 2 (ชั้น 2) อาคารสำนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่