วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ผู้ว่าฯ สงขลา เปิดงาน “มหกรรมสินค้า OTOP SMEs EXPO” มุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านการลงทุน พร้อมยกระดับผลิตภัณฑ์จากชุมชนสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

วันที่ 11 ต.ค. 62 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมสินค้า OTOP SMEs EXPO” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 20 ตุลาคม 2562 โดยมีนายปวัน พรหมพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดสงขลา นายวรณัฏฐ์ หนูรอต ปลัดจังหวัดสงขลา นายไชยพร นิยมแก้ว นายอำเภอเมืองสงขลา นายจรูญศักดิ์ สุขขุม เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา นางสาวฉัตร์สุดา ชุมแสง พาณิชย์จังหวัดสงขลา ผู้แทนพัฒนาการอำเภอ หน่วยงานภาคเอกชน เครือข่าย OTOP ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ผู้ประกอบการ SMEs ตลอดจนประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุนในทุกมิติ  ตามที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน กล่าวคือ ให้นำภูมิปัญญาที่มีอยู่มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมีมาตรฐาน ยกระดับสู่ผลิตภัณฑ์ OTOP และพัฒนาต่อยอดสู่ SMEs อีกทั้งให้พัฒนาขีดความสามารถในเรื่องการบริหารจัดการการตลาด เพื่อเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์จากชุมชนสู่ตลาด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

สำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้ เครือข่าย OTOP จังหวัดสงขลา กลุ่มองค์กรภาคประชาชนได้ร่วมกันจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า โดยมีสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา เป็นหน่วยงานกำกับดูแลส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานนั้น เป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องและตอบสนองนโยบายรัฐบาลให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมในการเพิ่มช่องทางการตลาด การพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ การประชาสัมพันธ์ การบริหารจัดการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างกัน  ซึ่งหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถทำงานให้ประสบความสำเร็จได้เพียงฝ่ายเดียว คนเดียว การที่หน่วยงานภาครัฐและองค์กรภาคเอกชนได้มีความสามัคคี  ร่วมแรงร่วมใจ และจัดกิจกรรมในเชิงบูรณาการในวันนี้  จะมีส่วนทำให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการมีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น ประชาชนชาวสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงจะสามารถเข้าถึงสินค้าที่มีคุณภาพในราคายุติธรรมจากทั่วประเทศ นอกจากนั้น  การจัดกิจกรรมครั้งนี้จะมีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ  สร้างความเชื่อมั่นในด้านเศรษฐกิจและการลงทุนให้กับจังหวัดสงขลาในโอกาสนี้ด้วย

นายปวัน พรหมพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา ร่วมกับเครือข่าย OTOP จังหวัดสงขลา ได้กำหนดจัดงาน “มหกรรมสินค้า OTOP SMEs EXPO”  โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายส่งเสริมพื้นที่ตลาดใหม่ ขยายพื้นที่ตลาดเดิมให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และผู้ประกอบการ SMEs  จากจังหวัดสงขลาและจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ ตามนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริม ตลาดประชารัฐประเภทตลาดประชารัฐของดีจังหวัดและให้จังหวัดสงขลาได้มีการกระตุ้นกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวและสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี อีกทั้งเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนในจังหวัดสงขลา

สำหรับกิจกรรมภายในงานมีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP  สินค้า SMEs อาหารชวนชิมจากจังหวัดสงขลาและทั่วประเทศ จำนวน 500 บูท โดยมีผู้ประกอบการของจังหวัดสงขลา จำนวน 65 บูท  กิจกรรมสปาและนวดแผนไทย การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า ผลผลิตด้านการเกษตรจากกลุ่มสัมมาชีพในชุมชนของจังหวัดสงขลา จำนวน 10 บูท ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ใช้เงินกองทุนสะสมของเครือข่าย OTOP จังหวัดสงขลา ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม สมทบเงินเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมด ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยมีสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลาเป็นหน่วยงานในการส่งเสริมสนับสนุนและกำกับดูแล

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว

ประชา-อรรคพงษ์/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา