วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำคณะเข้าเยี่ยมจุฬาราชมนตรี เนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอน ปีฮิจเราะห์ศักราช 1441 พร้อมแนะพี่น้องมุสลิมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด หลังมีประกาศผ่อนปรนให้ละหมาดวันศุกร์ที่มัสยิดได้

08 พ.ค. 2020
887

วันนี้ (8 พ.ค. 63) ณ บ้านพักจุฬาราชมนตรี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย คณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าเยี่ยมนายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี เนื่องในเดือนรอมฎอน ปีฮิจเราะห์ศักราช 1441 พร้อมทั้งรายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อ COVID -19 ของจังหวัดสงขลา และปรึกษาหาแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจต่าง ๆ โดยเฉพาะการปฏิบัติศาสนกิจของพี่น้องชาวไทยมุสลิม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID -19

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  กล่าวว่า  หลังจากจุฬาราชมนตรีได้มีประกาศ ฉบับที่ 5/2563 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ว่าด้วยการผ่อนปรนให้ปฏิบัติศาสนกิจละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะห์) และแนวทางปฏิบัติจำเป็นที่จะต้องกำกับให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ทั้งการเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย งดการจัดกิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมอื่นที่มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มทุกประเภท ตลอดจนการเลี้ยงละศีลอด เพื่อเป็นการป้องกันการกระจายของเชื้อโรค

ซึ่งจากการลงพื้นที่สำรวจพบว่ามัสยิดต่างๆ ได้ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคเป็นอย่างดี มีการตั้งจุดตรวจวัดอุณภูมิก่อนเข้ามัสยิด และการวางเจลล้างมือแอลกอฮอล์บริเวณประตูทางเข้า-ออกมัสยิด และการทำเครื่องหมายจุดละหมาดโดยให้เว้นระยะห่างแต่ละจุด 1- 2 เมตร นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาและคณะ ได้มอบอินทผลัม ข้าวสาร และเครื่องดื่มเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมสาธารณกุศลของจุฬาราชมนตรี ในช่วงเดือนรอมฎอน

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา