วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลายืนยันไม่ปิดเมือง แต่มีมาตรการเข้มในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 และคัดกรองคนไทยที่กลับเข้าประเทศหลังมาเลเซียประกาศปิดประเทศ

19 มี.ค. 2020
1101

นายจารุวัฒน์  เกลี้ยงเกลา   ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลายืนยันจะไม่มีการประกาศปิดเมืองสงขลา  เพราะมั่นใจในมาตรฐานด้านการแพทย์ และการสาธารณสุขของจังหวัดสงขลา  รวมทั้งความร่วมมือของทุกภาคส่วน      และประชาชนในการป้องกันตนเอง   การรักษาความสะอาดพื้นที่สาธารณะ  หน่วยงานภาครัฐ  เอกชน  และชุมชนต่างๆอย่างต่อเนื่อง   

ล่าสุดออกมาตรการเข้มในการเฝ้าระวัง  ป้องกัน   และควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19  ส่วนคนไทยที่เดินทางกลับบ้านหลังจากสาธารณรัฐมาเลเซียประกาศปิดประเทศผ่านทางด่านพรมแดนสะเดา   ปาดังเบซาร์   และด่านประกอบ ได้มีการจัดทำปูมประวัติ  ผ่านการคัดกรองตามหลักกระทรวงสาธารณสุข  และให้พื้นที่ติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด  พร้อมส่งข้อมูลให้จังหวัดต่างๆ  ที่เป็นภูมิลำเนา  หรือจังหวัดปลายทางที่กลุ่มบุคคลเหล่านี้จะเดินทางไปพำนัก   ภายในช่วงเวลา  3 วัน มีคนไทย  และชาติอื่นๆ เดินทางผ่านทั้งสามด่านเข้ามาในจังหวัดสงขลากว่า   2  หมื่น แต่สถิติการเข้ามาลดลงทุกวัน 

มุจรินทร์ ทองนวล

                                                                                                มุจรินทร์ ทองนวล/ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

19 มี.ค. 63