วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ผอก.สกศ.ทหญ. ผู้แทน ผหญ. พร้อม พนักงาน ทหญ. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ศาสนสถาน มัสยิดบัลเราะห์มะห์ (บ้านควนกบ)

วันที่ 18 ต.ค. 62นายปเวษ เศียรอุ่น ผอก.สกศ.ทหญ. ผู้แทน ผหญ. พร้อม พนักงาน ทหญ. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกและระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย โดยมุ่งเน้นการพัฒนา และปรับภูมิทัศน์ ศาสนสถาน ณ มัสยิดบัลเราะห์มะห์ (บ้านควนกบ) อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา