วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

“ผศ.ดร.ทวีสิน นาวารัตน์” มรภ.สงขลา รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น

“ผศ.ดร.ทวีสิน นาวารัตน์”ผู้อำนวยการงานศูนย์เครื่องมือกลาง มรภ.สงขลา สุดปลาบปลื้มได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น เจ้าตัวเผยภูมิใจในความเป็นคนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน พร้อมน้อมนำพระบรมราโชวาทในหลวง ร.9 เป็นธงนำการทำงาน

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม ที่ผ่านมา ผศ.ดร.ทวีสิน นาวารัตน์ ผู้อำนวยการงานศูนย์เครื่องมือกลาง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เข้ารับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562 ในโครงการ “ยกย่องเชิดชูเกียรติคนดี มีคุณธรรม” จัดโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ณ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ผศ.ดร.ทวีสินกล่าวว่า ตนเริ่มรับราชการเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2540 บรรจุครั้งแรกที่สถาบันราชภัฏสงขลา (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา) ตลอดระยะเวลาเกือบ 24 ปีที่ปฏิบัติราชการ ณ ที่แห่งนี้ มีความภูมิใจในความเป็นคนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน รู้สึกรักและผูกพันเหมือนที่นี่เป็นบ้านหลังที่สอง ในเรื่องการทำงานได้น้อมนำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) มาเป็นธงนำในการทำงาน ดังความตอนหนึ่งที่ทรงพระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน ณ ตำหนักจิตรลดารโหฐาน วันที่ 30 มีนาคม 2541 ว่า

การปฏิบัติงานทุกอย่างของข้าราชการ มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชน์ส่วนรวมของบ้านเมือง และประชาชนทุกคน เพราะฉะนั้น จึงจำเป็นที่ข้าราชการทุกคนจะต้องทำหน้าที่ทุก ๆ ประการให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ โดยเต็มกำลังสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ เพื่อผลการปฏิบัติราชการทุกอย่างจักได้บรรลุความสำเร็จอย่างสูงและบังเกิดประโยชน์อย่างดีที่สุดแก่ตน แก่หน้าที่ และแก่แผ่นดิน

ผศ.ดร.ทวีสินกล่าวอีกว่า เมื่อต้องพบเจอปัญหาอุปสรรคในการทำงาน ตนจะนึกถึงคำสอนของพระองค์ท่าน แล้วมองไปที่พระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ เพียงเท่านี้ก็มีกำลังใจในการทำงานต่อไป ด้วยความระลึกอยู่เสมอว่า “ข้าราชการ คือ ข้าของแผ่นดิน” ซึ่งรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562 ถือเป็นรางวัลที่เป็นเกียรติประวัติสูงสุดรางวัลหนึ่งในชีวิตการรับราชการของตัวเอง เป็นรางวัลแห่งความสุขใจ ความภูมิใจของตนเองและครอบครัว และเป็นกำลังใจในการทำงานเพื่อชาติ เพื่อแผ่นดินต่อไป