วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ผวจ.สงขลา เปิดกิจกรรมเสริมแกร่งชาวนาสงขลา ด้วย วิถีวิทย์ เรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตให้ได้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดี

วันที่ 21 ก.ย.63 ที่ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานเปิดกิจกรรม เสริมแกร่งชาวนาสงขลา ด้วย วิถีวิทย์ เรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตให้ได้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดี และสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

นางสาววิราภรณ์ มงคลไชยสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เปิดเผยว่า สวทช. โดยสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร ได้ต่อยอดการยกระดับการผลิข้าวในจังหวัดสงขลา ผ่านการดำเนินโครงการ “การเพิ่มศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตข้าวแบบครบวงจรด้วยกระบวนการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพื้นที่จังหวัดสงขลา” โดยร่วมกับศูนย์ประสานงานกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำภูมิภาค ภาคใต้ (ศวภ.3) คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี การตรวจวิเคราะห์ดิน ความสำคัญของดิน และการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ ให้กับกลุ่มเครือข่าย ชาวนาวิถีวิทย์ 12 กลุ่ม ใน 11 อำเภอของจังหวัดสงขลา เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าว ลดต้นทุนการผลิต ส่งเสริมการเพิ่มพูนและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างเกษตรกร ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพการผลิตข้าวคุณภาพตรงตามพันธุ์ มีการบริหารจัดกาแปลงที่ดี นำไปสู่การได้รับมาตรฐาน GAP รวมทั้งการเพิ่มรายได้ด้วยการปลูกพืชหลังนา เช่น การปลูกข้าวโพดและการเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เอง

สำหรับกิจกรรม เสริมแกร่งชาวนาสงขลา ด้วย วิถีวิทย์ จัดขึ้นในวันที่ 20-21 กันยายน 2563 โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การถอดบทเรียนภายใต้โครงการ “การเพิ่มศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตข้าวแบบครบวงจรด้วยกระบวนการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพื้นที่จังหวัดสงขลา นอกจากนี้ภายในงานยังมีการเสวนาวิชาการ เรื่องกว่าจะเป็น เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีของชุมชน  การแสดงนิทรรศการนำเสนอผลงานเกษตรกรเครือข่ายชาวนาวิถีวิทย์ ทั้ง 12 กลุ่ม นิทรรศการแสดงเทคโนโลยีของ สวทช. และนิทรรศการประกวดเมล็ดพันธุ์ข้าวอีกด้วย

ทั้งนี้ เพื่อสร้างความตระหนักและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ที่ช่วยเพิ่มคุณภาพและปริมาณผลผลิต กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างกลุ่มครือข่ายที่ความเข้มแข็ง และการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ฟารีด้า รอดกุบ /ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา