วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

ปลัด อบจ.สงขลา ปล่อยขบนรถ รณรงค์การเลือกตั้งนายก อบจ.และ สจ. จังหวัดสงขลา

วันจันทร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2563  เวลา 08.30 น  ณ.หน้าอาคารศรีเกียรติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายประพันธ์ ศรีสุวรรณ  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานปล่อยขบวนรถประชาสัมพันธ์รณรงค์การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยมีผู้กล่าวรายงาน คือ นายชัยวัฒน์ ชูเกิด รก.หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.สงขลา เป็นผู้กล่าวรายงาน…

ตามที่ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยกำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 เป็นวันลงคะแนนเลือกตั้ง  ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา แบ่งเขตการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ออกเป็น 36 เขตเลือกตั้ง โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้

สำหรับการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์รณรงค์การเลือกตั้งนายกองค์การ บริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ

๑. เป็นการกระจายข่าวให้ประชาชนทราบถึงวิธีการและขั้นตอนการใน การลงคะแนนอย่างถูกต้อง

๒. กระตุ้นเตือน และสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ของตนในระบบประชาธิปไตย

๓. เป็นการเชิญขวนให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้มากที่สุด

“และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ประชาชนชาวสงขลา ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาให้มากที่สุด ศูนย์อำนายการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จึงจัดกิจกรรมปล่อยขบวนรถประชาสัมพันธ์รณรงค์การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จำนวน 17 คัน กระจายลงพื้นที่ทั่วจังหวัดสงขลาทั้ง 16 อำเภอ36 เขตเลือกตั้ง   โดยจัดให้มีรถประชาสัมพันธ์ อำเภอละ 1 คัน สำหรับอำเภอหาดใหญ่ 2 คัน เนื่องจากมีจำนวนเขตเลือกตั้งถึง 10 เขตเลือกตั้ง โดยเริ่มตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2563 รวม 20 วันในโอกาสนี้  ก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดสงขลาทุกท่าน ได้ออกมาใช้สิทธิ์ออกเสียงกันทุกท่านนะครับ และ การเลือกตั้งครั้งนี้ แตกต่างจากทุกครั้งที่ผ่านมาคือ ทาง กกต.ได้ขยายเวลาลงคะแนนเลือกตั้งออกไปเป็น สิ้นสุดปิดหีบเลือกตั้งโดย เป็น เวลา ตั้งแต่ 08.00 น จนถึง ปิดหีบ เวลา 17.00 น.”นายประพันธ์ ศรีสุวรรณ  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา