วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.สงขลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเป็นกรรมการเพื่อร่วมพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2562 จังหวัดสงขลา 

เพื่อส่งเสริมบุคคลที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ในการขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหา และพัฒนาจังหวัดชายแดนให้ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ อีกทั้งเป็นการกระตุ้นจูงใจให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีบทบาทในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งจะนำผลการคัดเลือกของจังหวัดสงขลา เสนอให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จะได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2562 โดยมีนายนฤทธิ์ มงคงศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธาน ณ ห้องประชุม CEO ชั่น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา