วันพุธ, 12 มิถุนายน 2567

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสงขลาลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงพื้นที่ศูนย์บริการสาธารณสุขสระเกษ

บ่ายวันที่ 26 ตุลาคม 2565 นายนิวัฒน์ สุขศิริ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทีมสหวิชาชีพ และอสม. ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมผู้สูงอายุ พร้อมประเมินการจัดการบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2565 ได้เริ่มดูแลมาตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2565 – 28 กุมภาพันธ์ 2566 (รุ่นที่ 5) โดยวันนี้ลงติดตามในพื้นที่ของศูนย์บริการสาธารณสุขสระเกษ ซึ่งปลัดเทศบาลฯ ได้มอบชุดเยี่ยมและของใช้ที่จำเป็นพร้อมให้กำลังใจกับผู้ดูแลและผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง จำนวน 5 ราย ทั้งนี้ได้ให้คำแนะนำแก่ผู้ดูแลในการทำกายภาพบำบัด การดูแลด้านกิจวัตรประจำวัน เพื่อเป็นการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุให้มีสุขภาพใจที่ดี มีร่างกายที่แข็งแรงขึ้น

สำหรับการลงพื้นที่เยี่ยมประเมินฯ ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงฯ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2559 และเป็นภารกิจสำคัญของศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครสงขลา ที่ได้ร่วมกับหน่วยบริการปฐมภูมิในพื้นที่ โดยเน้นให้ความสำคัญในการดูแล ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ