วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ประกาศ!!!แจ้งยกเลิกงานประเพณีสงกรานต์และหาดใหญ่มิดไนท์สงกรานต์ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 12-13 เมษายน 2563

10 มี.ค. 2020
944

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างรวดเร็วในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตราย อันดับที่ 14

เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นไปตามข้อสั่งการของรัฐบาลและหนังสือสั่งการของจังหวัดสงขลา เทศบาลนครหาดใหญ่ จึงประกาศยกเลิกการจัดงาน

ประเพณีสงกรานต์และหาดใหญ่มิดไนท์สงกรานต์ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 12-13 เมษายน 2563 เพื่อลดความเสี่ยงอันเกิดอาจจะเกิดขึ้นกับสาธารณชนในวงกว้างจากเหตุโรคระบาดดังกล่าว