วันเสาร์, 15 มิถุนายน 2567

“นิพนธ์” เปิดโครงการสืบสานอัตลักษณ์เมืองสงขลา (งานวันสงขลา) ร่วมระลึกการสถาปนาเมืองสงขลา พร้อมมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ “คนดีศรีสงขลา” ประจำปี 2564

เมื่อเวลา 18.30 น. วันที่ 10 มีนาคม 2565 ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการสืบสานอัตลักษณ์เมืองสงขลา (งานวันสงขลา) และให้เกียรติมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ “คนดีศรีสงขลา” ประจำปี 2564 และมอบเกียรติบัตรคนสงขลาคนต้นแบบ (จำนวน 4 อำเภอ อำเภอเมืองสงขลา นาทวี เทพา และสะบ้าย้อย) โดยมี นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ผู้แทนเทศบาลนครสงขลา ภาคีเครือข่ายต่างๆ ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ร่วมงานในวันนี้

“วันสงขลา” ซึ่งตรงกับวันที่ 10 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันที่ได้อันเชิญหลักไม้ชัยพฤกษ์ลงฝังไว้ที่กลางเมืองสงขลา เป็น “วันสงขลา” เพื่อระลึกถึงการสถาปนาเมืองสงขลาปัจจุบัน และมีเจตานารมณ์เพื่อให้คนมีถิ่นกำเนิด พักพิง ศึกษาเล่าเรียน และประกอบอาชีพทุกหนแห่งในปัจจุบันได้ตระหนักมีจิตสำนึก และนำมาซึ่งการรวมพลังสร้างความรัก ความสามัคคี ดำเนินกิจกรรมร่วมกันเป็นการตอบแทนบุญคุณแผ่นดินสืบไป โดยจังหวัดสงขลาได้สืบสานเจนตนารมณ์ของ “วันสงขลา” ในการรวมพลังสร้างความรัก ความสามัคคี ดำเนินกิจกรรมร่วมกันเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน โดยได้กำหนดจัดโครงการสืบสานอัตลักษณ์เมืองสงขลา (วันสงขลา) ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2565

นายนิพนธ์ กล่าวว่า การจัดงาน “วันสงขลา” ในวันนี้แสดงให้เห็นถึงพลังแห่งความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน รวมทั้งภาคีเครือข่ายต่างๆ ซึ่งเป็นการแสดงออกซึ่งความรัก ความสามัคคีของประชาชนในจังหวัดสงขลา ที่ได้ให้ความสำคัญกับวันสงขลา ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด ที่มีความโดดเด่นไม่เหมือนที่อื่น เป็นวันที่ชาวสงขลาทุกคนได้ร่วมรำลึกถึงการสถาปนาเมืองสงขลา ด้วยการร่วมกันทำกิจกรรมดี ๆ ช่วยกันส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นในชุมชน ซึ่งถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัด และที่สำคัญการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างภาครัฐกับประชาชน เกิดความสมานฉันท์และความผูกพันในการอยู่ร่วมกันในสังคม ซึ่งจะนำไปสู่ความสันติสุขต่อไป

ดังนั้น ขอให้ทุกคนที่ได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมในวันนี้ ได้ระลึกถึงบรรพชนที่ได้สร้างเมืองมา เกิดความสำนึกรัก และหวงแหนในบ้านเกิดของตนเอง เก็บเกี่ยวความรู้ประสบการณ์ และร่วมกันภาคภูมิใจในจังหวัดสงขลาและวัฒนธรรมที่ดีงามของจังหวัด

และในโอกาสนี้ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลคนดีศรีสงขลา ประจำปี 2564 และรางวัลคนสงขลาคนต้นแบบ ทุกท่าน ขอขอบคุณจังหวัดสงขลา อบจ.สงขลา ที่ได้สนับสนุนงบประมาณการจัดงานในครั้งนี้ ขอขอบคุณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา สมาคมฮกเกี้ยนสงขลาและเทศบาลนครสงขลา ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สถานที่และจัดสถานที่ ในการจัดกิจกรรมต่างๆ รวมถึงขอขอบคุณทุกภาคส่วน ภาคีเครือข่ายต่างๆ ที่มีส่วนร่วมในการจัดงานวันสงขลาในครั้งนี้ นายนิพนธ์ กล่าวทิ้งท้าย