วันพุธ, 19 มิถุนายน 2567

“นิพนธ์” ผนึกภาคีเครือข่ายภาครัฐ/เอกชน ประกาศจัดสัมมนาความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 15 “ทศวรรษใหม่ วิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัยต้องมาก่อน” เชื่อการสัมมนาตอบโจทย์คนทำงานลดอุบัติเหตุ มุ่งแก้ปมร่วมกัน พร้อม เชิญชวนองค์กรปกครองท้องถิ่นเข้าร่วมการสัมมนาฯ

เมื่อเวลา13.00 น. วันที่ 29 เมษายน 2565 ที่ห้องประชุม 201 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานงานแถลงข่าวการจัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 15 “ทศวรรษใหม่ วิถีใหม่ขับขี่ปลอดภัยต้องมาก่อน” โดยมีนายเธียรชัย ชูกิตติวิบูลย์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นางสิริรัตน์ วีรวิศาล รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ นพ.ธนะพงศ์ จินวงษ์ ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน และผู้แทนจากหน่วยงานภาคีร่วมจัดงาน ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม เข้าร่วม

นายนิพนธ์ กล่าวว่า การแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตนั้นไม่สามารถที่จะมีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งทำได้สำเร็จตามเพียงลำพังต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคีเครือข่าย ศูนย์ความปลอดภัยทางถนน กระทรวงมหาดไทยในฐานะฝ่ายเลขา พยายามอย่างเต็มที่ในการที่จะแสวงหาความร่วมมือในการที่จะร่วมกันแสวงหาแนวทางในการที่จะลดความสูญเสียไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียชีวิตหรือสูญเสียทรัพย์สินอื่นใดๆให้เป็นไปตามแนวทางขับเคลื่อนการลดอุบัติเหตุทางถนนตามกรอบ “ปฏิญญาสตอกโฮล์ม” ซึ่งมีเป้าหมายในการลดการเสียชีวิตและการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนโดยมีเป้าหมายลดอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ให้เหลือ 12 คน ต่อประชากรหนึ่งแสนคนภายในปี 2570 เพราะฉะนั้นการจะเดินไปถึงเป้าหมายดังกล่าวได้ต้องได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทุกภาคีเครือข่าย ซึ่งเป็นปัจจัยนำไปสู่ความสำเร็จ และขอเชิญชวนผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นทุกแห่งได้เข้าร่วมการสัมนนาในครั้งนี้ เพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนสำคัญในการที่จะไปดำเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในพื้นที่ได้

โดยงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 15 “ทศวรรษใหม่ วิถีใหม่ขับขี่ปลอดภัยต้องมาก่อน” จะเป็นเวทีให้ผู้บริหาร นักวิชาการ และผู้ปฏิบัติงานจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ทราบนโยบายของรัฐบาลในการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน และมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายสาธารณะ รวมทั้งแนวทางการบูรณาการการดำเนินงาน เพื่อให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนน ได้นำความรู้ แนวทางและรูปแบบการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เป็นตัวอย่างการทำงานที่ดี ไปประยุกต์ใช้และปฏิบัติให้เหมาะสมกับพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันที่ประชาชนต้องใช้ชีวิตวิถีใหม่ แต่ต้องให้ความสำคัญความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนด้วย

สำหรับงานสัมมนาวิชาการระดับชาติเรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 15 “ทศวรรษใหม่ วิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัยต้องมาก่อน” (15″ Thailand Road Safety Seminar: A New decade, New normal, Safe driving is priority) โดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนร่วมกับศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย (มนป.) และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) กรมการขนส่งทางบก กระทวงคมนาคม ตลอดจนภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประซาสังคม องค์กร มูลนิธิ ร่วมกันจัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติครั้งนี้ขึ้น ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2565 ที่ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ.โดยสามารถเข้าร่วมงานสัมมนาฯได้ทั้งออนไซต์ และทางออนไลน์