วันอาทิตย์, 26 พฤษภาคม 2567

นายเขมญาติ ยมานันตกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานพัฒนาทำความสะอาดโรงเรียนวัดช่องเขา ประจำเดือนกุมภาพันธ์

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 นายเขมญาติ ยมานันตกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และพนักงานจ้างเหมาโรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเพื่อสร้างความตระหนักรู้สู่สังคม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ณ โรงเรียนวัดช่องเขา โดยการพัฒนาทำความสะอาด เก็บขยะ ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณรอบๆ โรงเรียน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำหน่วยกำลังในพื้นที่ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง ปลัดอำเภอ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนจิตอาสาทุกหมู่บ้านเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก