วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

นายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและนักงานจ้างฯ เพื่อเพิ่มศักยภาพพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้างฯ ประจำปี 2563”

วันที่ 16 กันยายน 2563นายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี เป็นประธาน พร้อมด้วย นายธนเดช อินทร์ขวัญ ผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาล นายธวัตร์ชัย จารุธนกุล ผู้อำนวยการส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง รักษาการผู้อำนวยการสำนักการช่าง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและนักงานจ้างฯ ในหัวข้อ “โครงการเพิ่มศักยภาพพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้างฯ ประจำปี 2563” ซึ่งจะศึกษาดูงาน ณ จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 21 – 22 กันยายน 2563

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดแนวคิดและแนวปฏิบัติ ในการพัฒนาองค์กรและบุคลากร การจัดภูมิทัศน์เมืองให้เป็นเมืองสีเขียวโดยนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาดูงานมาพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่