วันเสาร์, 25 พฤษภาคม 2567

นายสุพลชัย ชูกำเนิด รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เทศบาลเมืองคอหงส์ ด้านที่ 2

วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ในช่วงบ่าย นายสุพลชัย ชูกำเนิด รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เทศบาลเมืองคอหงส์ ด้านที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ การลงทุน และการท่องเที่ยว เพื่อพิจารณาแผนงาน/โครงการบรรจุเข้า (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลเมืองคอหงส์ ณ ห้องประชุมเรารักสงขลา (อนุสรณ์กำนันเอี่ยม ทวีรัตน์) สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์