วันพุธ, 19 มิถุนายน 2567

 นายสุพลชัย ชูกำเนิดรองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เป็นประธานในการต้อนรับคณะส่งผู้โอนย้ายจากเทศบาลเมืองควนลังและองค์การบริหารส่วนตำบลพะตง

วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ มอบหมายให้ นายสุพลชัย ชูกำเนิด รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เป็นประธานในการต้อนรับคณะส่งผู้โอนย้าย ราย นายคณุตม์ ไชยแก้ว จากเทศบาลเมืองควนลัง โอนย้ายมาดำรงตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน สังกัดกองช่าง และ นางสุภาภรณ์ อักษรทอง จากองค์การบริหารส่วนตำบลพะตง โอนย้ายมาดำรงตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนชำนาญการ สังกัดกองสวัสดิการสังคม โดยมี ว่าที่ ร.อ. สุธน สังข์เกษม รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ ปลัดเทศบาลฯ รองปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมต้อนรับทั้ง 2 คณะ ณ ห้องประชุมเรารักสงขลา (อนุสรณ์กำนันเอี่ยม ทวีรัตน์) สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์โดยคณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลพะตง นำมาโดย นายประสิทธ์ สวนอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะตง และเทศบาลเมืองควนลัง นำมาโดย ว่าที่ร้อยตรีพันธ์ศักดิ์ ศรีอ่อน รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล