วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

นายสมเกียรติ ย้อยเสริฐสุทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2562 แก่โรงเรียนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าจะนะทั้งหมด 55 โรงเรียน

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 นายสมเกียรติ ย้อยเสริฐสุทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2562 แก่โรงเรียนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าจะนะทั้งหมด 55 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 291 ทุน โดยมอบให้แก่นักเรียนที่เรียนดี และนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งทางโรงเรียนเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก สำหรับในปีนี้ทางโรงไฟฟ้าจะนะต้องขอขอบคุณคณะครูอาจารย์และนักเรียนทุกคนที่ให้ความร่วมมือและทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี