วันพุธ, 12 มิถุนายน 2567

นายศรัญ บิลพัฒน์ นายกเทศมนตรีนครสงขลา เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนตุลาคม 2564

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายศรัญ บิลพัฒน์ นายกเทศมนตรีนครสงขลา เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนตุลาคม 2564 โดยยังคงเป็นการประชุมออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน Google Meet เพื่องดการรวมกลุ่ม เว้นระยะห่างตามมาตรการป้องกันโรค และลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 ทั้งนี้ ได้มีการปรึกษาหารือข้อราชการ ติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนัก/กอง ในรอบเดือนที่ผ่านมาให้คณะผู้บริหารและที่ประชุมทราบ ตลอดจนเป็นการประสานความร่วมมือในการปฏิบัติราชการเพื่อให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามนโยบายของผู้บริหาร