วันเสาร์, 15 มิถุนายน 2567

นายวิศิษฐ์ ประยูรสวัสดิ์เดช รองปลัดเทศบาลนครสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City)

วันที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมสารภี 2 สำนักงานเทศบาลนครสงขลา นายวิศิษฐ์ ประยูรสวัสดิ์เดช รองปลัดเทศบาลนครสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เทศบาลนครสงขลา โดยมี นางสุจิตรา สังข์ศิลป์ชัย ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ นายทรงชัย บุญรัตน์ รักษาการหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นางสงวน บุญรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนารายได้ นายบรรณวิทย์ รัตนพิมล ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม หัวหน้าส่วนราชการ และคณะทำงานจากทุกสำนัก/กองเข้าร่วมประชุมฯ เพื่อติดตามความก้าวหน้าของแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ เทศบาลนครสงขลา จากทุกสำนัก/กอง ให้การขับเคลื่อนโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ