วันพุธ, 19 มิถุนายน 2567

นายวันชัย ปริญญาศิริ นายกเทศมนตรีนครสงขลาลงพื้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสงขลา (ประมงใหม่) เพื่อตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินงานของงานกิจการขนส่ง

วันที่ 11 มกราคม 2566 นายวันชัย ปริญญาศิริ นายกเทศมนตรีนครสงขลา พร้อมด้วย นายวิชากร บัวหอม และนายดนุพล สุนทรัตน์ รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา นายนิวัฒน์ สุขศิริ ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสงขลา (ประมงใหม่) เพื่อตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินงานของงานกิจการขนส่ง โดยนายกเทศมนตรีนครสงขลา ได้สำรวจพื้นที่ว่างโดยรอบบริเวณสถานีขนส่งฯ เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมในจุดที่มีการชำรุด เสียหาย ให้ตัวอาคารและบริเวณโดยรอบมีความพร้อมในการให้บริการประชาชนและสามารถใช้ประโยชน์ในพื้นที่ให้มากที่สุด ตลอดจนได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องติดตาม กำกับดูแลผู้ประกอบการขนส่ง และผู้ให้บริการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบของกรมการขนส่งทางบก