วันพุธ, 12 มิถุนายน 2567

นายปเวษ เศียรอุ่น รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้านปฏิบัติการและบำรุงรักษา รหญ.ปร.) เข้าสังเกตการณ์การให้บริการและการคัดกรองผู้โดยสารในเที่ยวบินขาเข้าระหว่างประเทศ

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 (เวลา 14.00น.) นายปเวษ เศียรอุ่น รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้านปฏิบัติการและบำรุงรักษา รหญ.ปร.) เป็นผู้แทน ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) พร้อมด้วยผู้บริหารท่าอากาศยานหาดใหญ่และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าสังเกตการณ์การให้บริการและการคัดกรองผู้โดยสารในเที่ยวบินขาเข้าระหว่างประเทศ ณ ทหญ. ตามมาตรการเดินทางเข้าประเทศไทย (ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป) สำหรับผู้มีสัญชาติไทยและชาวต่าวชาติ โดยมีมาตรการใหม่ดังนี้

1. ผู้มีสัญชาติไทย- ไม่ต้องลงทะเบียน Thailand Pass- เดินทางเข้าประเทศโดยไม่ต้องกักตัวและไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 เมื่อมาถึง- ต้องแสดงเอกสารรับรองการได้รับวัคซีน หรือหากไม่ได้รับวัคซีน/รับวัคซีนไม่ครบ ให้แสดงผลตรวจ RT-PCR หรือ Professional ATK ที่ออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง- สามารถเดินทางเข้าได้ ณ จุดผ่านแดนถาวรทุกจุด (สำหรับผู้เดินทางเข้าทางบก)

2. ชาวต่างชาติ- ลงทะเบียน Thailand Pass

แนบเอกสาร ได้แก่

– หนังสือเดินทาง

– เอกสารรับรองการได้รับวัคซีน หรือหากไม่ได้รับวัคซีน/รับวัคซีนไม่ครบ ให้แนบผลตรวจ RT-PCR หรือ Professional ATK ที่ออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง

– หลักฐานการมีประกันที่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลในไทยในวงเงินขั้นต่ำ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ (หรือหลักฐาน / หนังสือรับรองอื่น ๆ)

– ได้รับ QR Code ภายใน 1-2 ชั่วโมง

โดยในวันนี้ มีเที่ยวบินขาเข้าระหว่างประเทศที่ให้บริการเป็นวันแรก ณ ทหญ. (ตามมาตรการใหม่ 1 มิย. 65) เที่ยวบินของสายการบิน scoot เที่ยวบินที่ TR634 เส้นทาง สิงคโปร์ – หาดใหญ่ เวลาเข้า 14.23 น. ผู้โดยสาร 100 คน

ทั้งนี้ เพื่อให้การคัดกรองและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และถูกต้องตามมาตรการของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด