วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

นายจิตเมต โกมลวนิช ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ เป็นวิทยากรบรรยาย โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำคู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure : SOP)

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 0900 น. นายจิตเมต โกมลวนิช ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ เป็นวิทยากรบรรยาย โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำคู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure : SOP) โดยมีพนักงาน จากส่วนงานต่าง ๆ ของท่าอากาศยานหาดใหญ่เข้าร่วมสัมมนาฯ ณ ห้องประชุมใหญ่ 1 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่