วันเสาร์, 15 มิถุนายน 2567

นายกเทศมนตรีเทศบาลนครสงขลา ร่วมทำMOU กับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ในเรื่องของการจัดการระบบอาหารเพื่อส่งเสริมภาวะโภชนาการของกลุ่มเปราะบาง

วันนี้ (22 กันยายน 2566) ที่ห้องประชุมสารภี 1 สำนักงานเทศบาลนครสงขลา นายวันชัย ปริญญาศิริ นายกเทศมนตรีนครสงขลา พร้อมด้วย ดร.ศุลีพร เพชรเรียง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครสงขลา ร่วมลงนามและเป็นพยานในการบันทึกข้อตกลง (MOU) กับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา โดยการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ครั้งนี้ถือโอกาสที่ดีในการประสานความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพของชุมชนในท้องถิ่นในเรื่องของการจัดการระบบอาหารเพื่อส่งเสริมภาวะโภชนาการของกลุ่มเปราะบางทางโภชนาการในชุมชนไทย ส่งเสริมการทำวิจัยร่วมกันเพื่อพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ อีกทั้งส่งเสริมความร่วมมือในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและชุมชน ทั้งภาครัฐและเอกชน