วันพุธ, 19 มิถุนายน 2567

นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ นั่งประธานเปิดประชุมสภานายกเทศมนตรีเมืองสีเขียวประเทศไทย แผนงาน IMT-GT ครั้งที่ 1

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธานเปิดการประชุมและกล่าวต้อนรับนายกเทศมนตรีและผู้แทนเทศบาล 14 จังหวัดภาคใต้ รวมถึง ผู้แทนจากกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แผนจากสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมถึงท่านที่ปรึกษาของสภาฯ ทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุมสภานายกเทศมนตรีเมืองสีเขียวประเทศไทย แผนงาน IMT-GT ครั้งที่ 1 ห้องเทพทาโร โรงแรมบุรีศรีภูคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

เมืองสีเขียว หรือ Green City เป็นหนึ่งในแผนงานหลักด้านสิ่งแวดล้อม ของแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย – มาเลเซีย – ไทย หรือ IMT – GT จากเดิมที่มีการขับเคลื่อนอยู่ 2 ระดับคือ
1.สภาระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด
2.สภาระดับนายกเทศมนตรีเมืองสีเขียว ของ 3 ประเทศ (อินโดนีเซีย – มาเลเซีย – ไทย)
ที่ผ่านมา ทั้ง 3 ประเทศยังไม่มีประเทศใดมีสภานายกเทศมนตรีเมืองสีเขียวภายในประเทศของตนเอง ประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่มีแนวคิดในการจัดตั้งสภานายกเทศมนตรีเมืองสีเขียว โดยนอกจากจะมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยในการประสานงานเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร 44 แห่ง ใน 14 จังหวัดภาคใต้ เชื่อมกับสภานายกเทศมนตรีสีเขียวของ 3 ประเทศและสภามุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยกำหนดยุทธศาสตร์เมืองสีเขียวเพื่อใช้ในการพัฒนาเมืองร่วมกัน รวมถึงการสร้างความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์เมืองสีเขียวทั้งในประดับประเทศ และระดับอนุภาค IMT-GT

โดยเทศบาลนครหาดใหญ่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานสภานายกเทศมนตรีเมืองสีเขียวของทั้ง 3 ประเทศ จากการเสนอของท่านนายกเทศบาลปีนัง เมื่อครั้งการประชุมสภานายกเทศมนตรีเมืองสีเขียวของทั้ง 3 ประเทศที่เทศบาลนครสงขลาเมื่อปีที่แล้ว และได้รับเกียรติในการเป็นประธานสภานายกเทศมนตรีเมืองสีเขียว แผนงาน IMT-GT ประเทศไทย ในฐานะผู้จัดตั้งสภาในครั้งนี้ ซึ่งจะทำให้มีการร่วมกันพัฒนาสภาฯแห่งนี้ ให้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมืองสีเขียว ให้ไปตามกรอบยุทธศาสตร์ที่ช่วยกันทำขึ้นมา เพื่อให้พี่น้องประชาชนในแต่ละเทศบาลมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ภายใต้การพัฒนาเมืองที่ยั่งยืนต่อไป

ซึ่งในที่ประชุมได้มีการประชุมปรึกษาหารือในเรื่องของกรอบและแผนพัฒนาของแต่ละเทศบาล การกำหนดบทบาทและหน้าที่ของสภาฯ การพิจารณาร่างยุทธศาสตร์เมืองสีเขียวประเทศไทย แผนงาน IMT-GT ทั้ง 7 ด้าน ได้แก่
1.ด้านการขนส่ง
2.ด้านความรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ
3.ด้านระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน
4.ด้านความรู้เรื่องความเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ
5.ด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
6.ด้านการจัดการขยะ
7.ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ