วันพุธ, 12 มิถุนายน 2567

นายกเทศมนตรีนครสงขลาแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลนครสงขลา กำหนดนโยบายเด่นเน้นยกระดับศักยภาพของเมืองที่ครอบคลุม 11 ด้าน พร้อมทำงานบริหารอย่างมืออาชีพ ด้วยวิสัยทัศน์ “สร้างเทศบาลนครสงขลา สู่มหานครสร้างสรรค์ สวรรค์แห่งการเรียนรู้ เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน มีความปลอดภัย และเมืองท่องเที่ยวระดับสากล”

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมสารภี 2 เทศบาลนครสงขลา กำหนดประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อให้นายศรัญ บิลพัฒน์ นายกเทศมนตรีนครสงขลา ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลนครสงขลา หลังคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครสงขลา เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา

โดยนายศรัญ บิลพัฒน์ นายกเทศมนตรีนครสงขลา ได้แถลงนโยบายการบริหารงานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงาน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวนครสงขลา และพัฒนาเทศบาลนครสงขลาให้เจริญก้าวหน้า ภายใต้วิสัยทัศน์ “สร้างเทศบาลนครสงขลา สู่มหานครสร้างสรรค์ สวรรค์แห่งการเรียนรู้ เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน มีความปลอดภัย และเมืองท่องเที่ยวระดับสากล” กับนโยบายในการบริหารนครสงขลา 11 ด้าน คือ

1. นโยบายเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการทันที

2. นโยบายด้านการบริการและการท่องเที่ยว

3. นโยบายด้านการศึกษาและการเรียนรู้ของประชาชน 360 องศา

4. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

5. นโยบายด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และจารีตประเพณี

6. นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนและประชาชน

7. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุขพื้นฐาน

8. นโยบายด้านกีฬาและนันทนาการ

9. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

10. นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร

11. นโยบายด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

นายกเทศมนตรีนครสงขลา กล่าวว่า สำหรับการบริหารตามนโยบาย ทั้ง 11 ด้านจะประสานความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ โดยยึดถือนโยบายของรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัดสงขลา ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสงขลา และ Thailand 4.0 มาเป็นกรอบในการบริหารงาน เพื่อให้ประชาชนชาวนครสงขลาได้รับประโยชน์สูงสุดและนโยบายแรกที่จะทำหลังจากที่เราสามารถร่วมกันก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน คือ การเตรียมเมืองให้พร้อม เพื่อรองรับการพัฒนาในมิติต่าง ๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้มีความก้าวหน้า ดึงต้นทุน พัฒนาศักยภาพให้นครสงขลากลับมาคึกคัก ซ่อมแซมเมืองที่ชำรุด เพื่อเป็นหน้าเป็นตาให้ชาวนครสงขลาให้ได้ กับกลยุทธ์ “เริ่มทำงานบริหารอย่างมืออาชีพ” เราจะเริ่มซ่อมแซมประติมากรรมที่ชำรุด เริ่มปรับภูมิทัศน์เมืองที่รกร้าง เริ่มพัฒนาระบบการศึกษา เริ่มจัดระเบียบของเมือง และเริ่มทำหน้าที่ผู้บริหารอย่างเต็มศักยภาพในทุก ๆ ด้าน เพื่อทำให้พี่น้องประชาชนได้รับบริการแล้วมีความพึงพอใจมากที่สุด แล้วผมจะไม่ทำให้พี่น้องชาวนครสงขลาต้องผิดหวัง

จากนั้นหลังเสร็จสิ้นการประชุมสภาฯ นายกเทศมนตรีนครสงขลา ได้แถลงข่าวและให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนถึงความพร้อมในการบริหารงานเพื่อพัฒนานครสงขลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องชาวนครสงขลา