วันพุธ, 19 มิถุนายน 2567

นายกเทศมนตรีนครสงขลาแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลนครสงขลา กำหนดนโยบายยกระดับเทศบาลนครสงขลาให้ก้าวไปสู่องค์กรคุณภาพโดยยึดประโยชน์สูงสุขของพี่น้องประชาชน

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมสภา เทศบาลนครสงขลา กำหนดประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 เพื่อให้นายวันชัย ปริญญาศิริ นายกเทศมนตรีนครสงขลา ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลนครสงขลา ภายหลังคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครสงขลา เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมาโดยนายวันชัย ปริญญาศิริ นายกเทศมนตรีนครสงขลา ได้แถลงนโยบายในการบริหารราชการเพื่อใช้เป็นแนวทางในการยกระดับเทศบาลนครสงขลาให้ก้าวไปสู่องค์กรคุณภาพ โดยยึดประโยชน์สูงสุขของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญ และมีเป้าหมายเพื่อพัฒนานครสงขลาไปสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ที่มีอัตลักษณ์ของตนเอง เป็นเมืองน่าลงทุนที่เชื่อมโยงกับกิจกรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ภายใต้วิสัยทัศน์ “เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การศึกษาทันสมัย ชาวนครสงขลาอุ่นใจ เมืองปลอดภัยและยั่งยืน” กับนโยบายในการบริหารนครสงขลา 5 นโยบายหลัก คือ1. นโยบายสะอาด (CLEAN) : บ้านเมืองสะอาด การบริการเป็นธรรม การบริหารโปร่งใส2. นโยบายสะดวก (CONVENIENT) : สะดวกในการใช้ชีวิต3. นโยบายปลอดภัย (COMMUNITY) : ชีวิต และทรัพย์สินปลอดภัย4. นโยบายคุณภาพชีวิตดี (CARE) : เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน เอื้อต่อการดำรงชีวิต5. นโยบายส่งเสริมการมีส่วนร่วม : การมีส่วนร่วมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนนายวันชัย ปริญญาศิริ นายกเทศมนตรีนครสงขลา กล่าวว่า วันนี้ถือว่าเป็นการทำงานอย่างเป็นทางการในฐานะนายกเทศมนตรีนครสงขลา โดยการทำงานทั้ง 5 นโยบายหลักนี้ คณะผู้บริหารมีความมุ่งหวังและต้องการให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม ด้วยการนำไปสู่การปฏิบัติ บูรณาการ ร่วมมือกับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการและประโยชน์สูงสุดของประชาชน ภายใต้การดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีทั้งนี้ พี่น้องประชาชนสามารถดูรายละเอียดคำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีนครสงขลาฉบับเต็ม ได้ที่เว็บไซต์เทศบาลนครสงขลา www.songkhlacity.go.th