วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

นายกเทศมนตรีนครสงขลาลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ ของเทศบาลฯ

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา พร้อมด้วยนายภาสิทธิ์ จันทมุณี รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลนครสงขลา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยได้มาตรฐาน ถูกต้องตามแบบและมีคุณภาพ