วันพุธ, 12 มิถุนายน 2567

นายกสาครได้รับอนุมัติงบประมาณเร่งด่วน ปรับซ่อมเปลี่ยนเครื่องสูบน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ย้ำ !! ไม่ส่งผลต่อการระบายน้ำช่วงฤดูฝนแน่นอน

เนื่องจากปัจจุบันเทศบาลนครหาดใหญ่ มีสถานีสูบระบายน้ำจำนวน 26 สถานีรวมทั้งสถานีสูบน้ำแก้มลิงต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุการใช้งานเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 15 ปี มีการปรับปรุงซ่อมแซม เครื่องสูบน้ำ ระบบไฟฟ้า ตะแกรงตักขยะอัตโนมัติ รวมทั้งบานประตูระบายน้ำต่างๆ ตลอดมา ซึ่งงบประมาณในการซ่อมแซมแต่ละปีไม่เพียงพอในการซ่อมแซมและบำรุงรักษา อีกทั้งมีอายุการใช้นานเป็นเวลานาน และใช้งานหนักติดต่อกันตลอดเวลาเมื่อถึงช่วงฤดูฝนหรือเกิดฝนตกหนักมากกว่า 60 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง ทำให้ประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรต่างๆลดลงและทรุดโทรมตามระยะเวลาการใช้งาน ส่งผลต่อการระบายน้ำออกจากตัวเมืองหาดใหญ่ โดยทางสำนักงบประมาณ ได้อนุมัติงบเทศบาลนครหาดใหญ่ เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ปี 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 872,242,900 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2565 และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2565/ 2566

ขณะนี้เทศบาลนครหาดใหญ่ได้ว่าจ้างบริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียร์ริ่ง จำกัด ในการดำเนินการ ซึ่งเริ่มต้นสัญญาวันที่ 5 ตุลาคม 2565 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวนทั้งสิ้น 120 วัน เป็นจำนวนเงิน 872,150,000 บาท จำนวน 2 โครงการ ดังนี้

1. โครงการปรับซ่อมเปลี่ยน เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ และระบบบริหารจัดการน้ำ สถานีหลักปลายคลองเตย      งบประมาณ 453,950,000 บาท        จำนวน 2 สถานี ดังนี้          

1.สถานีสูบน้ำปลายคลองเตย PT๑ (ปลายคลองเตยฝั่งตะวันออก)          

2.สถานีสูบน้ำปลายคลองเตย ข๗. (ปลายคลองเตยฝั่งตะวันออก)

2.โครงการปรับซ่อมเปลี่ยน เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ และระบบการบริหารจัดการน้ำ ภายในเขตเมืองและแก้มลิง      งบประมาณ 418,200,000 บาท    จำนวน 21 สถานี ดังนี้      

1.สถานีสูบน้ำ PU1 ถนนศรีภูวนารถ (ท่าเคียน)            

2.สถานีสูบน้ำหลังอำเภอ            

3.สถานีสูบน้ำ PW๑ แก้วสมิทธิ์            

4.สถานีสูบน้ำ PT2 จันทร์วิโรจน์          

5.สถานีสูบน้ำระบายน้ำลงคลองระบายน้ำที่ ๑ (คลอง ร.๑)            

6.สถานีสูบน้ำท่าไทร (P1)            

7.สถานีสูบน้ำท่าทราย (P2)            

8.สถานีน้ำ ซอย ๒๗ เพชรเกษม (ศาลาลุงทอง)            

9.สถานีสูบน้ำหน้าอำเภอ (ฝั่งขาเข้าและขาออก)          

10.สถานีสูบน้ำ โรงแรม เอส.ซี.          

11.สถานีสูบน้ำ อาภาคอร์ท          

12.สถานีสูบน้ำ หลังโรงเรียนช่างอุตสาหกรรมหาดใหญ่ (ปลายซอย ๕ กัลยาเทพ)          

13.สถานีสูบน้ำ HYD7 (เครื่องผลักดันน้ำ) หลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้า (ซอย ๖ คลองเตย)          

14.สถานีสูบน้ำแก้มลิงคลองเรียน          

15.สถานีสูบน้ำศาลากลางน้ำสวนสาธารณะ          

16.สถานีสูบน้ำบึงสนามกอล์ฟ          

17.สถานีสูบน้ำศูนย์วิจัยการยาง          

18.สถานีสูบน้ำบึงเลี้ยงปลาสนามกอล์ฟ        

19.สถานีสูบน้ำ รพ.ค่ายเสนาณรงค์ (แก้มลิง)          

20.สถานีสูบน้ำ อ่างเก็บน้ำสวนจราจร (หลังสถานีตำรวจ สภ.คอหงส์)          

21.สถานีสูบน้ำเรือนเพราะชำสวนสาธารณะ  

ภายหลังจากการดำเนินโครงการดังกล่าวแล้ว ทำให้สามารถสูบระบายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคุม ระดับน้ำเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ได้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากเครื่องสูบน้ำเดิม สูบระบายน้ำได้ 3 Q/S และเครื่องสูบน้ำที่ดำเนินการเปลี่ยนนั้นสามารถสูบระบายน้ำได้ในปริมาณที่มากขึ้นจำนวน 3.5 Q/S อีกทั้งมีการใช้เทคโนโลยีในการช่วยบริหารจัดการน้ำ สามารถดึงข้อมูล สถานะ การทำงานของอุปกรณ์ตรวจวัดและเครื่องจักร โดยสั่งงานเครื่องจักรในสถานีมากกว่าหนึ่งเครื่องในการสั่งครั้งเดียว จากศูนย์ปฏิบัติการเทศบาลนครหาดใหญ่ ตลอดจนเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการวิเคราะห์และประเมินผล เพื่อการตัดสินใจทันท่วงทีมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน