วันพุธ, 19 มิถุนายน 2567

นายกสาครเป็นประธานเปิดงานประชุมประชาคมคนหาดใหญ่เพื่อการพัฒนาประเด็น “ การพัฒนาสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ ”

วันที่ 25 เมษายน 2566 พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธานในพิธี เปิดงาน ประชุมประชาคมคนหาดใหญ่เพื่อการพัฒนาประเด็น “ การพัฒนาสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ ” โดยมี คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนภาคเอกชน และ ประชาชนผู้สนใจเข้าร่วม ประชาคม ในครั้งนี้ ณ ห้องปารีสแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ซึ่งเป็นในนโยบายการพัฒนาเมืองหาดใหญ่ ที่จะมีการยกระดับการพัฒนา ด้วยเทศบาลนครหาดใหญ่ กำหนดจัดประชุมโครงการประชาคมคนหาดใหญ่เพื่อการพัฒนา เพื่อให้ภาคประชาสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา ร่วมคิด และร่วมแก้ไข ภายใต้หลักการ “สร้าง สาน เสริม” ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อพัฒนานครหาดใหญ่ไปสู่การเป็น “เมืองอัจฉริยะ (Smart City) เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว น่าลงทุน” ตามวิสัยทัศน์ของเทศบาลนครหาดใหญ่
เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการเป็นไปตามนโยบายด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว พัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ และสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญภายในสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ ให้เป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญของหาดใหญ่

โดยการกำหนดแนวทางของการพัฒนาสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานการพัฒนาสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยมี รอง นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ (รศ.ดร. วิชัย กาญจนสุวรรณ) เป็นประธาน ซึ่งขณะนี้ ได้มีการกำหนดทิศทางการพัฒนาสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ไว้แล้วในหลาย ประเด็น จึงเป็นที่มาของการจัดทำประชาคมในวันนี้ เพื่อจะได้มีการนำเสนอแนวคิดการ พัฒนา พร้อมขอความเห็นในประเด็นต่างๆ

สำหรับการพัฒนาสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ ก็ได้มีการพัฒนาไป แล้วระดับหนึ่ง รวมทั้งได้มีการสั่งการให้มีการปรับปรุง เพื่ออำนวยความสะดวกกับ บรรดานักท่องเที่ยวที่มาไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ ประกอบด้วย

1. การปรับปรุงและเพิ่มเส้นทางภายในสวนสาธารณะ เพื่ออำนวยความ สะดวกในการคมนาคมภายในสวนสาธารณะ และเป็นการเพิ่มเส้นทางเดินชมภูมิทัศน์ และการออกกำลังกายให้มีความสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น 2. การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ พระพุทธมงคลมหาราช พระโพธิสัตว์ กวนอิม ท้าวมหาพรหม เพื่อความสวยงาม และจัดระเบียบการใช้พื้นที่ให้มีความเป็น ระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น

3. การก่อสร้างอาคารโรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการยกระดับโรงเรียน ผู้สูงอายุในการสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ ให้เกิดขึ้นภายในสวนสาธารณะเทศบาลนคร หาดใหญ่ และนำพลังผู้สูงอายุมาเป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนและทำให้สวนสาธารณะ เทศบาลนครหาดใหญ่ มีคุณค่ามากขึ้น 4. การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่5) เพื่อเป็นการพัฒนาให้สมพระเกียรติ และสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกร ชาวไทย และจะเป็นสถานที่สำคัญที่จะใช้ในการ จัดงานราชพิธีที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย ควบคู่กับการเป็นจุดถ่ายภาพสวยๆ ของผู้มาเยือนหาดใหญ่

5. การยกระดับให้ศูนย์ชีวาสุข เป็น Wellness Center ของหาดใหญ่ เพื่อ เน้นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ พร้อมปรับปรุงค่ายลูกเสือให้เป็นที่พักของผู้มา ใช้บริการศูนย์ชีวาสุข ภายใต้หลักสูตรการล้างพิษตามศาสตร์แพทย์แผนไทยแบบชีวาสุข 6. สร้างตลาดนัดสุขภาพ เพื่อเป็นตลาดที่เน้นจำหน่ายสินค้าที่คำนึงถึงปัจจัย ด้านสุขภาพในวันเสาร์-อาทิตย์ ตลาดแห่งนี้จะเป็นช่องทางให้ชุมชนนำสินค้าที่ผลิตใน ชุมชนมาจำหน่ายและเป็นสินค้าที่ต้องมีความสะอาด ความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และ ปลอดสารเคมี นอกจากนั้นยังเป็นพื้นที่สร้างกระบวนการเรียนรู้ในเรื่องสุขภาพให้กับคน ทุกกลุ่ม เพื่อสนับสนุนต่อเป้าหมายการเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ของยูเนสโก

7. ได้ประสานกรมโยธาธิการและผังเมือง ให้มาวางผังแม่บทการพัฒนา สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยจะเป็นการวางแผนการพัฒนาสวนสาธารณะ เทศบาลนครหาดใหญ่ในภาพรวม และเชื่อมโยงกับนโยบายของเทศบาลนครหาดใหญ่ รวมทั้งให้สอดคล้องกับข้อคิดเห็นจากการทำประชาคมในวันนี้ เพื่อเทศบาลนคร หาดใหญ่ จะได้ผลักดันการพัฒนาสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ไปสู่การขอ งบประมาณภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งเดียวในเขต เทศบาลนครหาดใหญ่ ที่เป็นจุดขายที่นักท่องเที่ยวหรือคนมาเยือนหาดใหญ่ ต้องเดินทาง มาแวะชมและใช้บริการ เป็นหนึ่งในโปรแกรมยอดนิยมของการเดินทางมาท่องเที่ยวเมือง หาดใหญ่ เพราะเป็นพื้นที่ที่มีความร่มรื่น มีคุณภาพอากาศดีที่สุดในหาดใหญ่ มีสถานที่ ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวสายศรัทธา แต่การที่จะทำให้สวนสาธารณะเทศบาล นครหาดใหญ่ กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวจะเดินทางมาแบบซ้ำๆ จะต้องมี การสร้างสิ่งดึงดูดที่เป็นจุดขายให้กับนักท่องเที่ยว ด้วยเหตุนี้ การวางยุทธศาสตร์และกล ยุทธ์ในการพัฒนาสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ จึงเป็นเรื่องที่สำคัญต่อการ กำหนดทิศทางการพัฒนาสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ เป็นพื้นที่เป้าหมายสำคัญที่จะต้อง พัฒนาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและต่อยอดจากอดีตผู้บริหารเทศบาลนครหาดใหญ่ ที่ได้มี การวางรากฐานไว้อย่างดีแล้ว

โดยเทศบาลนครหาดใหญ่ จะยึดถือแนวทางการ ขับเคลื่อนการพัฒนาในรูปแบบการ” สร้าง สาน เสริม” แต่สิ่งที่เป็นภารกิจสำคัญที่สุด ของผู้บริหารเทศบาลนครหาดใหญ่ คือ การสร้างแรงกระตุ้นและความรับผิดชอบให้คน หาดใหญ่ร่วมกันเป็นเจ้าของสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ เพื่อร่วมสร้างพลัง การพัฒนาสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ภายใต้บทบาทต่างๆ โดยการยึดถือ เป้าหมายเดียวกันในการร่วมผลักดันและยกระดับการพัฒนาให้สวนสาธารณะเทศบาล นครหาดใหญ่ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีคุณค่าคู่เมืองหาดใหญ่ การสร้างระบบกลไกการ จัดการพื้นที่ที่มีพลังหนุนเสริมจากทุกภาคส่วน จะเป็นปัจจัยหนุนเสริมให้การพัฒนา สวนสาธารณะมีความยั่งยืนและต่อเนื่อง การทำประชาคมในวันนี้จะเป็นเวทีที่สำคัญของ คนหาดใหญ่ ที่จะมาร่วมกันกำหนดแนวทางการยกระดับสวนสาธารณะเทศบาลนคร หาดใหญ่ ไปสู่ทิศทางและเป้าหมายของคณะผู้บริหารเทศบาลนครหาดใหญ่ จึงหวังว่า การทำประชาคมในวันนี้ จะบรรลุผลตามเป้าหมายที่คณะทำงานจัดทำแผนพัฒนา สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ได้ตั้งเป้าหมายไว้